English icon English

Newyddion

Canfuwyd 221 eitem, yn dangos tudalen 16 o 19

Welsh Government

Cymorth Llywodraeth Cymru i helpu busnesau Caerffili i adleoli a diogelu swyddi

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi nodi bod cymorth gan Llywodraeth Cymru yn helpu busnes ym mwrdeistref sirol Caerffili i ddiogelu ei weithrediadau at y dyfodol drwy adleoli a diogelu swyddi.

Aberavon Drone 4K 6-2

Y Pethau Pwysig yn cyflwyno profiadau cofiadwy

Mae'r haf prysur i Economi Ymwelwyr Cymru wedi dangos pwysigrwydd hanfodol seilwaith twristiaeth o ran darparu profiad o safon i ymwelwyr.

Exports-3

Gweinidog yr Economi yn lansio rhaglen newydd i helpu i hybu allforion Cymru

Bydd cwmnïau o Gymru mewn pum sector allweddol yn cael eu dwyn ynghyd i helpu ei gilydd i allforio mwy o'u cynnyrch ledled y byd, fel rhan o raglen newydd sy'n cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am Ystadegau'r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

green tech-2

Cronfa newydd gwerth £1.8m i annog arloesi yng Nghymru mewn technoleg cerbydau carbon isel

Mae cronfa newydd gwerth £1.8m i annog busnesau i symud y tu hwnt i weithgynhyrchu peiriannau hylosgi mewnol i gynhyrchu technolegau cerbydau carbon isel, gan helpu i ysgogi twf economaidd arloesol yng Nghymru, yn cael ei sefydlu gan Ford a Llywodraeth Cymru.

WG42435 Addo Adverts Bi-2

'Diolch' – Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn diolch i'r diwydiant twristiaeth, staff ac ymwelwyr cyn penwythnos gŵyl y banc

Gyda gŵyl banc olaf yr haf a diwedd gwyliau’r ysgol yn nesáu, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi diolch i bawb am eu hymdrechion i gadw Cymru'n ddiogel dros yr haf.

pounds-2

Hwb ariannol o £2.5m i helpu busnesau yn yr economi pob dydd leol

Mae Llywodraeth Cymru’n neilltuo £2.5 miliwn arall ar gyfer prosiectau sy’n helpu’r economi pob dydd, i wella gwasanaethau ac i ddod â swyddi gwell yn nes adre.  Bydd y cyllid newydd yn cefnogi prosiectau arloesol i helpu i wella’r prosesau recriwtio ar gyfer gofal cymdeithasol ac i roi hwb i wariant lleol GIG Cymru.

BUSINESS SUPPORT - W

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan

Bydd busnesau sy’n dioddef effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan tan 25 Mawrth 2022, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Arweinydd technoleg o'r Unol Daleithiau yn dod â swyddi gwerth uchel i Flaenau Gwent

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd cwmni technoleg o America a leolir ar y cwmwl, SIMBA Chain, yn sefydlu canolfan yng Nglynebwy yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen y Cymoedd Technoleg, gan greu 26 o swyddi medrus â chyflog da.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am ystadegau'r farchnad lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

Welsh Government

Gweinidog yr Economi Vaughan Gething yn llongyfarch cwmni meddalwedd newydd ar ehangu’n gyflym gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi llongyfarch y cwmni meddalwedd newydd Aforza ar sicrhau buddsoddiad ariannol gwerth $22 miliwn a fydd yn arwain at ddyblu nifer ei weithwyr, sefydlu pencadlys newydd yn yr Unol Daleithiau a sbarduno arloesedd sylweddol o ran cynnyrch a fydd o fudd i fusnesau nwyddau traul o bob lliw a llun.

Welsh Government

Canolfan profi rheilffyrdd newydd o'r safon uchaf yn cael y golau gwyrdd

Mae cynghorwyr lleol wedi rhoi sêl bendith i gyfleuster profi rheilffyrdd newydd o'r safon uchaf ar hen safle cloddio glo brig ym mhen cymoedd Dulais ac Abertawe.