English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 16 o 19

South-Stack-Lighthouse-3

Tyfu twristiaeth er lles Cymru

Ar Ddiwrnod Twristiaeth y Byd, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn dweud ei fod am dyfu twristiaeth Cymru mewn ffordd sy'n cefnogi cymunedau, tir a phobl Cymru.

Welsh Government

“Prosiect magnet ResilientWorks i arwain ymgyrch cerbydau trydan Cymru yng nghanol y Cymoedd Technoleg”

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cwrdd â chwmni technoleg byd-eang Thales i weld yn y fan a’r lle sut mae gwaith ar amgylchedd profi ResilientWorks ar gyfer cerbydau trydan ac awtonomaidd a seilwaith ynni yn mynd rhagddo

Welsh Government

Cymorth Llywodraeth Cymru i helpu busnesau Caerffili i adleoli a diogelu swyddi

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi nodi bod cymorth gan Llywodraeth Cymru yn helpu busnes ym mwrdeistref sirol Caerffili i ddiogelu ei weithrediadau at y dyfodol drwy adleoli a diogelu swyddi.

Aberavon Drone 4K 6-2

Y Pethau Pwysig yn cyflwyno profiadau cofiadwy

Mae'r haf prysur i Economi Ymwelwyr Cymru wedi dangos pwysigrwydd hanfodol seilwaith twristiaeth o ran darparu profiad o safon i ymwelwyr.

Exports-3

Gweinidog yr Economi yn lansio rhaglen newydd i helpu i hybu allforion Cymru

Bydd cwmnïau o Gymru mewn pum sector allweddol yn cael eu dwyn ynghyd i helpu ei gilydd i allforio mwy o'u cynnyrch ledled y byd, fel rhan o raglen newydd sy'n cael ei lansio gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am Ystadegau'r Farchnad Lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

green tech-2

Cronfa newydd gwerth £1.8m i annog arloesi yng Nghymru mewn technoleg cerbydau carbon isel

Mae cronfa newydd gwerth £1.8m i annog busnesau i symud y tu hwnt i weithgynhyrchu peiriannau hylosgi mewnol i gynhyrchu technolegau cerbydau carbon isel, gan helpu i ysgogi twf economaidd arloesol yng Nghymru, yn cael ei sefydlu gan Ford a Llywodraeth Cymru.

WG42435 Addo Adverts Bi-2

'Diolch' – Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn diolch i'r diwydiant twristiaeth, staff ac ymwelwyr cyn penwythnos gŵyl y banc

Gyda gŵyl banc olaf yr haf a diwedd gwyliau’r ysgol yn nesáu, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi diolch i bawb am eu hymdrechion i gadw Cymru'n ddiogel dros yr haf.

pounds-2

Hwb ariannol o £2.5m i helpu busnesau yn yr economi pob dydd leol

Mae Llywodraeth Cymru’n neilltuo £2.5 miliwn arall ar gyfer prosiectau sy’n helpu’r economi pob dydd, i wella gwasanaethau ac i ddod â swyddi gwell yn nes adre.  Bydd y cyllid newydd yn cefnogi prosiectau arloesol i helpu i wella’r prosesau recriwtio ar gyfer gofal cymdeithasol ac i roi hwb i wariant lleol GIG Cymru.

BUSINESS SUPPORT - W

Llywodraeth Cymru yn estyn mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan

Bydd busnesau sy’n dioddef effeithiau pandemig y coronafeirws (COVID-19) yn cael eu hamddiffyn rhag cael eu troi allan tan 25 Mawrth 2022, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Welsh Government

Arweinydd technoleg o'r Unol Daleithiau yn dod â swyddi gwerth uchel i Flaenau Gwent

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd cwmni technoleg o America a leolir ar y cwmwl, SIMBA Chain, yn sefydlu canolfan yng Nglynebwy yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen y Cymoedd Technoleg, gan greu 26 o swyddi medrus â chyflog da.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am ystadegau'r farchnad lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething: