English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 10 o 19

Welsh Government

Dathlu Arloesi Toyota Glannau Dyfrdwy ar Ddiwrnod Cenedlaethol Gweithgynhyrchu

Heddiw, cafodd ffwrnais alwminiwm newydd, a fydd yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o leihau allyriadau carbon yn ffatri Toyota yng Nglannau Dyfrdwy, eu troi ymlaen yn swyddogol heddiw gan Weinidog yr Economi Vaughan Gething wrth iddo nodi Diwrnod Cenedlaethol Gweithgynhyrchu.

Welsh Government

Busnesau ym Mhowys i ehangu ar safle newydd a chreu swyddi medrus newydd gyda chymorth Llywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod gwneuthurwr grisiau ym Mhowys yn ehangu ei weithrediadau ar safle newydd, gan helpu i ddiogelu swyddi a chreu cyfleoedd cyflogaeth newydd, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.

Long Course Weekend - 29072019 HF-235 - credit Activity Wales-2

Digwyddiadau cyffrous ar y gweill: Llywodraeth Cymru yn cefnogi Love Trails, Gŵyr, Long Course Weekend, Sir Benfro a Marathon Llwybr Eryri

Mae Llywodraeth Cymru, drwy Digwyddiadau Cymru, yn cefnogi haf o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon cyffrous ledled y wlad, yn erbyn tirweddau eiconig Cymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn mewn cynllun diwydiannol mawr yng Nglynebwy

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn i adeiladu uned ddiwydiannol fawr newydd ym Mlaenau Gwent, gyda'r nod o ddenu busnesau arweiniol i'r ardal, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Business Wales Asbri Golf 005-2

Dathlu llwyddiant allforio yn y byd golff

Yn ystod cyfnod prysur yn y tymor golff, mae Asbri Golf yn dathlu llwyddiant busnes pellach gyda chynhyrchion golff wedi'u gwneud yng Nghymru yn cael eu gwerthu i farchnadoedd newydd yn fyd-eang, diolch i gefnogaeth allforio gan Lywodraeth Cymru.

 

Welsh Government

Diwrnod Perchnogaeth gan Weithwyr: Gweinidog yr Economi yn nodi cynlluniau i ddyblu nifer y busnesau sy'n eiddo i weithwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau dyblu nifer y busnesau yng Nghymru sy'n eiddo i'w gweithwyr, ac mae wedi ymrwymo i ddarparu mwy o gymorth i weithwyr sy'n prynu er mwyn sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn aros yn nwylo Cymry, meddai Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw i nodi Diwrnod Perchnogaeth gan Weithwyr. 

Welsh Government

Cymru – y 'Dragon's Den' go iawn: Llywodraeth Cymru i gefnogi 1,200 o bobl ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain

  • Gweinidog yr Economi yn ymrwymo £5 miliwn i feithrin diwylliant newydd o entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.
  • Cynllunio rhan o genhadaeth Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn wlad lle mae mwy o bobl ifanc yn teimlo'n hyderus wrth gynllunio eu dyfodol.
Welsh Government

AMRC Cymru yn cynnal prosiect i hybu cynhyrchiant a lleihau allyriadau

Mae prosiect ymchwil a datblygu arloesol i wella cynhyrchiant a pherfformiad amgylcheddol busnesau yn y sectorau awyrofod a bwyd a diod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) Cymru ym Mrychdyn. 

Welsh Government

Dirprwyaeth o Japan yn gweld potensial ynni carbon isel yng Ngogledd Cymru

Mae dirprwyaeth o Gymdeithas Ynni Gwynt Japan wedi bod yn ymweld â Gogledd Cymru yr wythnos hon er mwyn gweld rhai o’r datblygiadau cyffrous sy’n mynd rhagddynt yn yr ardal.

Welsh Government

Gweledigaeth newydd i sicrhau dyfodol disglair i sector manwerthu Cymru

  • Gweledigaeth newydd sydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru, y sector manwerthu ac undebau llafur yn cydweithio er mwyn datblygu sector cryf, cynaliadwy, arloesol a llwyddiannus
  • Manwerthu yw cyflogwr sector preifat mwyaf Cymru – yn darparu swyddi i fwy na 114,000 o bobl ar draws y wlad
  • Mae’r weledigaeth yn gosod uchelgeisiau i sicrhau bod manwerthu yn aros wrth wraidd cymunedau Cymru drwy gynnig gwaith teg a chyfleoedd gyrfa gwirioneddol i bobl
  • Mae’n cynnwys mesurau i helpu’r sector oresgyn yr heriau recriwtio a chadw staff a achoswyd gan bandemig Covid a’r DU yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â’r effaith ar gostau gweithredu ac arferion defnyddwyr o ganlyniad i’r argyfwng costau byw
Welsh Government

Rhaglen flaenllaw newydd i helpu mwy o bobl i gael gwaith gyda “chymorth sydd yr un mor unigryw â chi”

  • Cynllun newydd gwerth £13.25m y flwyddyn i ddarparu cymorth wedi'i deilwra i helpu pobl i gael gwaith ledled Cymru
  • Bydd ReAct+ hefyd yn rhoi cymorth i gyflogwyr o ran cyflog a hyfforddiant yn ystod y flwyddyn gyntaf ar gyfer staff sydd newydd eu cyflogi
  • Mae’r rhaglen yn rhan o gynlluniau ehangach Llywodraeth Cymru i helpu mwy o bobl i gael gwaith ac aros mewn gwaith

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio rhaglen flaenllaw newydd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn rhoi cymorth personol i bobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.