English icon English

Newyddion

Canfuwyd 185 eitem, yn dangos tudalen 7 o 16

Long Course Weekend - 29072019 HF-235 - credit Activity Wales-2

Digwyddiadau cyffrous ar y gweill: Llywodraeth Cymru yn cefnogi Love Trails, Gŵyr, Long Course Weekend, Sir Benfro a Marathon Llwybr Eryri

Mae Llywodraeth Cymru, drwy Digwyddiadau Cymru, yn cefnogi haf o ddigwyddiadau diwylliannol a chwaraeon cyffrous ledled y wlad, yn erbyn tirweddau eiconig Cymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn mewn cynllun diwydiannol mawr yng Nglynebwy

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £8.5 miliwn i adeiladu uned ddiwydiannol fawr newydd ym Mlaenau Gwent, gyda'r nod o ddenu busnesau arweiniol i'r ardal, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Business Wales Asbri Golf 005-2

Dathlu llwyddiant allforio yn y byd golff

Yn ystod cyfnod prysur yn y tymor golff, mae Asbri Golf yn dathlu llwyddiant busnes pellach gyda chynhyrchion golff wedi'u gwneud yng Nghymru yn cael eu gwerthu i farchnadoedd newydd yn fyd-eang, diolch i gefnogaeth allforio gan Lywodraeth Cymru.

 

Welsh Government

Diwrnod Perchnogaeth gan Weithwyr: Gweinidog yr Economi yn nodi cynlluniau i ddyblu nifer y busnesau sy'n eiddo i weithwyr yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru eisiau dyblu nifer y busnesau yng Nghymru sy'n eiddo i'w gweithwyr, ac mae wedi ymrwymo i ddarparu mwy o gymorth i weithwyr sy'n prynu er mwyn sicrhau bod cwmnïau yng Nghymru yn aros yn nwylo Cymry, meddai Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw i nodi Diwrnod Perchnogaeth gan Weithwyr. 

Welsh Government

Cymru – y 'Dragon's Den' go iawn: Llywodraeth Cymru i gefnogi 1,200 o bobl ifanc i ddechrau eu busnes eu hunain

  • Gweinidog yr Economi yn ymrwymo £5 miliwn i feithrin diwylliant newydd o entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc yng Nghymru.
  • Cynllunio rhan o genhadaeth Llywodraeth Cymru i wneud Cymru yn wlad lle mae mwy o bobl ifanc yn teimlo'n hyderus wrth gynllunio eu dyfodol.
Welsh Government

AMRC Cymru yn cynnal prosiect i hybu cynhyrchiant a lleihau allyriadau

Mae prosiect ymchwil a datblygu arloesol i wella cynhyrchiant a pherfformiad amgylcheddol busnesau yn y sectorau awyrofod a bwyd a diod yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRC) Cymru ym Mrychdyn. 

Welsh Government

Dirprwyaeth o Japan yn gweld potensial ynni carbon isel yng Ngogledd Cymru

Mae dirprwyaeth o Gymdeithas Ynni Gwynt Japan wedi bod yn ymweld â Gogledd Cymru yr wythnos hon er mwyn gweld rhai o’r datblygiadau cyffrous sy’n mynd rhagddynt yn yr ardal.

Welsh Government

Gweledigaeth newydd i sicrhau dyfodol disglair i sector manwerthu Cymru

  • Gweledigaeth newydd sydd yn nodi sut bydd Llywodraeth Cymru, y sector manwerthu ac undebau llafur yn cydweithio er mwyn datblygu sector cryf, cynaliadwy, arloesol a llwyddiannus
  • Manwerthu yw cyflogwr sector preifat mwyaf Cymru – yn darparu swyddi i fwy na 114,000 o bobl ar draws y wlad
  • Mae’r weledigaeth yn gosod uchelgeisiau i sicrhau bod manwerthu yn aros wrth wraidd cymunedau Cymru drwy gynnig gwaith teg a chyfleoedd gyrfa gwirioneddol i bobl
  • Mae’n cynnwys mesurau i helpu’r sector oresgyn yr heriau recriwtio a chadw staff a achoswyd gan bandemig Covid a’r DU yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â’r effaith ar gostau gweithredu ac arferion defnyddwyr o ganlyniad i’r argyfwng costau byw
Welsh Government

Rhaglen flaenllaw newydd i helpu mwy o bobl i gael gwaith gyda “chymorth sydd yr un mor unigryw â chi”

  • Cynllun newydd gwerth £13.25m y flwyddyn i ddarparu cymorth wedi'i deilwra i helpu pobl i gael gwaith ledled Cymru
  • Bydd ReAct+ hefyd yn rhoi cymorth i gyflogwyr o ran cyflog a hyfforddiant yn ystod y flwyddyn gyntaf ar gyfer staff sydd newydd eu cyflogi
  • Mae’r rhaglen yn rhan o gynlluniau ehangach Llywodraeth Cymru i helpu mwy o bobl i gael gwaith ac aros mewn gwaith

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio rhaglen flaenllaw newydd gan Lywodraeth Cymru, a fydd yn rhoi cymorth personol i bobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth ar hyn o bryd i ddod o hyd i waith ac aros mewn gwaith.

Cwtsh Hostel-2

Cefnogi entrepreneuriaid a datblygiadau llety yn Abertawe

Yn ystod ymweliad, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi gweld sut mae cyllid gan Lywodraeth Cymru yn helpu entrepreneuriaid lleol i ddatblygu llety newydd o ansawdd uchel yn Abertawe a’r Mwmbwls.

Welsh Government

Cwmni o’r Barri yn ennill cytundeb i allforio anadlenyddion i’r Ffindir

Mae cwmni o Gymru a gynhyrchodd yr anadlennydd electronig cyntaf yn y byd wedi arwyddo cytundeb i allforio cannoedd o anadlenyddion i Lywodraeth y Ffindir, diolch i gymorth allforio gan Lywodraeth Cymru.