English icon English

Newyddion

Canfuwyd 221 eitem, yn dangos tudalen 7 o 19

Welsh Government

Gwerth allforion o Gymru yn adfer i lefelau uwch na chyn y pandemig, i gyfanswm o £19.4 biliwn

Mae gwerth y nwyddau mae busnesau Cymru wedi'u hallforio wedi adfer i lefelau uwch na chyn y pandemig – cyfanswm o £19.4 biliwn ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben fis Medi 2022, a chynnydd o fwy na thraean o'i gymharu â'r 12 mis diwethaf, ac £1.7 biliwn yn uwch na'r flwyddyn a ddaeth i ben fis Medi 2019, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

Welsh Government

Safle Glannau Dyfrdwy ar restr fer Rolls Royce SMR

Mae cynnwys safle'r Gateway yng Nglannau Dyfrdwy ar restr fer o dri safle ar gyfer ffatri Rolls Royce SMR fydd yn cynhyrchu cydrannau allweddol ar gyfer Adweithyddion Modiwlar Bach (SMR), yn dangos cryfder y sgiliau a'r arbenigedd yng Ngogledd Cymru, medd Gweinidogion.

WNS 011222 Gower View Foods 05 MaB-2

Gweinidog yn lansio menter newydd i annog mwy o fwyd o Gymru ar blatiau y sector cyhoeddus yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio menter newydd i annog mwy o wariant lleol ar fwyd gan y GIG, ysgolion a llywodraeth leol yng Nghymru i helpu i gefnogi cynhyrchwyr o Gymru, creu mwy o swyddi a hybu ffyniant mewn cymunedau lleol, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.

SVW-C134-1819-0009 - inside bedroom

Cynllun trwyddedu newydd arfaethedig i sicrhau tegwch a gwella safon llety ymwelwyr yng Nghymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad ar sefydlu cynllun trwyddedu statudol ar gyfer holl ddarparwyr llety ymwelwyr yng Nghymru.

Welsh Government

£460 miliwn o gymorth ardrethi i helpu busnesau sy’n ei chael yn anodd ymdopi â chostau uwch

Bydd pob busnes yng Nghymru yn elwa ar gymorth ardrethi newydd gan Lywodraeth Cymru i helpu gydag effeithiau costau cynyddol.

FAW-Senior Mens-World Cup Qualification-2

"Pob lwc Cymru" yng Nghwpan y Byd

"Rydych yn grŵp arbennig o chwaraewyr a hyfforddwyr gyda criw angerddol o gefnogwyr y tu ôl i chi.  Pob lwc Cymru!"

Hero - Cube Centre - Vaughan Gething - Barry - Social Enterprise Day-3

Gweinidog yr Economi yn ymweld â'r ganolfan gymunedol yn Y Barri i nodi Diwrnod Menter Gymdeithasol

Mae Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething wedi ymweld â chanolfan CUBE, cyfleuster cymunedol sy’n cael ei redeg ar y cyd yn y Barri i nodi Diwrnod Mentrau Cymdeithasol.

MicrosoftTeams-image-10

Dyma Gymru - mynd â Chymru i'r byd yn ystod Cwpan y Byd FIFA

 • Cyhoeddi  'Lleisiau'  - llysgenhadon i Gymru yn Qatar
 • Lansio ymgyrch farchnata newydd fyd-eang
Sami Gibson-2

Cynllun Llywodraeth Cymru yn helpu 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd i ddechrau eu busnes eu hunain

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi bod mwy na 1,100 o bobl ddi-waith sy’n wynebu rhwystrau cudd sy’n eu hatal rhag cymryd rhan yn y farchnad lafur wedi cael cymorth i ddechrau eu busnes eu hunain diolch i gynllun grant Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Adeiladu Cymru wyrddach: Gwaith yn dechrau ar adeiladu datblygiad cyflogaeth carbon isel arloesol gwerth £12 miliwn yn Sir Gaerfyrddin

Mae gwaith wedi dechrau ar adeiladu safle cyflogaeth gynaliadwy gwerth £12 miliwn ar Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin, a fydd yn darparu mannau masnachol arloesol a modern er mwyn i fusnesau dyfu yn yr ardal leol, mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi.

220810 - VG Siemens Visit 1

Canolfan Ragoriaeth newydd ar gyfer Gofal Iechyd yng Ngwynedd: Siemens Healthineers i uwchraddio'r cyfleuster yn Llanberis a buddsoddi mewn swyddi newydd, gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru

 • Bydd Siemens Healthineers yn lansio canolfan ragoriaeth newydd ar gyfer technoleg gofal iechyd yn Llanberis, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.
 • Bydd y ganolfan ragoriaeth yn canolbwyntio ar ymchwil a datblygu a gweithgynhyrchu.
 • Bydd y cyfleuster newydd yn helpu i gyfuno gwaith Siemens Healthineers o gynhyrchu ei dechnoleg dadansoddi gwaed, IMMULITE®, yn Llanberis.
 • Bydd y buddsoddiad yn diogelu 400 o swyddi ac yn creu bron 100 swydd o ansawdd uchel, gyda chyflog cyfartalog gryn dipyn yn uwch na’r cyfartalog ar gyfer yr ardal.
 • Mae'r cyhoeddiad yn dod wrth i Siemens Healthineers ddathlu 30 mlynedd yn Llanberis.
GCRE Drone Frame 2-2

Gweinidog yn edrych ymlaen at ddyfodol diwydiannol disglair i’r safle fydd yn gartref i ganolfan reilffordd fyd-eang newydd

 • Gweinidog yr Economi yn cadarnhau caffael tir gan ganiatáu contractwyr i baratoi i adeiladu rheilffordd sero net gyntaf y DU
 • Y safle fydd ‘stop un siop’ y DU o ran arloesi ym maes rheilffyrdd
 • Disgwylir y bydd cam cyntaf gwaith adeiladu’r cynllun meistr wedi ei gwblhau erbyn canol 2025.