English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 4 o 19

St Athen fire truck donation to Kharkiv Airport 1

Llywodraeth Cymru yn rhoi injan dân i Faes Awyr Kharkiv yn Wcráin yn dilyn apêl

Mae Cymru yn rhoi injan dân arbenigol ar gyfer maes awyr i Faes Awyr Kharkiv yn Wcráin mewn ymateb i apêl yn dilyn ymosodiad gyda thaflegrau a ddinistriodd injan dân wreiddiol y maes awyr mewn ffordd nad oes modd ei thrwsio.

Innovation Strategy Wales B - Left to Right - Cardiff University Graduation, North Hoyle Windfarm Prestatyn, Operating Theatre, Toyota Deeside Enterprise Zone

Lansio cyllid newydd gwerth £30m i hybu arloesedd yng Nghymru

 • Rhaglen Cefnogaeth Arloesedd Hyblyg SMART (SMART FIS) newydd gwerth £20m i fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi blaengar newydd a fydd yn gwella bywydau pobl.
 • Bydd yn cefnogi sefydliadau i arloesi ac yn helpu i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, yn gwella sgiliau, yn helpu i ddatblygu gallu Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a'r gallu i gefnogi twf cynaliadwy.
 • Mae gweinidogion hefyd yn lansio Cronfa’r Economi Gylchol ar gyfer Busnes gwerth £10m i'w cefnogi i symud tuag at economi garbon sero net gylchol.
AIRFLO - 2-2

Buddsoddiad Llywodraeth Cymru mewn busnes ym Mhowys yn diogelu ac yn creu 65 o swyddi

 • Llywodraeth Cymru’n neilltuo £566,000 o Gronfa Dyfodol yr Economi i Airflo Fishing Products Ltd.
 • Y cwmni o Aberhonddu yw prif gynhyrchydd y diwydiant o leiniau pysgota arbenigol di-PVC
 • Mae’r buddsoddiad yn diogelu 44 ac yn creu 21 o swyddi, gan baratoi’r ffordd ar gyfer allforio pedair gwaith yn fwy o gynnyrch i Ogledd America
Sêr Cymru General-2

Sêr Cymru IV: Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi £10 miliwn i gefnogi ymchwil wyddonol yng Nghymru

 • Gweinidog yr Economi yn cadarnhau buddsoddiad o £10 miliwn ar gyfer rhaglen Sêr Cymru a gydnabyddir yn rhyngwladol.
 • Lansiwyd Sêr Cymru i adeiladu sylfaen ymchwil wyddonol “gryf a deinamig” yng Nghymru.
 • Bydd Cam IV y rhaglen yn canolbwyntio ar ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a datblygu syniadau arloesi tarfol i helpu i ddatrys yr heriau economaidd-gymdeithasol sy’n wynebu Cymru a’r byd ehangach.
 • Mae’r rhaglen yn elfen hanfodol o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gadw a denu talent, a datblygu ymhellach weithlu medrus iawn.
Retail-3

Cynllun newydd ar gyfer sector manwerthu mwy cadarn yn rhoi blaenoriaeth i bobl a chanol trefi

 • Cynllun Gweithredu newydd ar gyfer Manwerthu, sydd wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth gymdeithasol, sy’n cynnwys camau gweithredu sy’n cyfrannu at gyflawni gweledigaeth a rennir o sector manwerthu mwy teg a chadarn.
 • Nod y cynllun yw gwella rhagolygon y sector manwerthu a’r rheini sy’n gweithio ynddo.
 • Camau gweithredu allweddol i gryfhau’r sector yn ystod cyfnod o newid sylweddol.
Vaughan Gething-23

Gweinidog yr Economi yn rhybuddio bod buddsoddi yng Nghymru mewn perygl yn sgil oedi cyhoeddi Strategaeth Lled-ddargludyddion y DU

 • Gweinidog yr Economi yn datgan bod Llywodraeth Cymru mewn trafodaethau gweithredol â sawl cwmni technoleg sydd wedi datgan diddordeb mewn buddsoddi yng Nghymru.
 • Heb sicrwydd o gymorth gan Lywodraeth y DU i’r sector, y Gweinidog yn dweud y gallai cwmnïau chwilio am leoedd eraill i fuddsoddi ynddynt.
 • Y Gweinidog yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn gofyn ar Lywodraeth y DU i gyhoeddi’r Strategaeth Lled-ddargludyddion hirddisgwyliedig heb unrhyw oedi pellach yn ogystal â chadarnhau’r buddsoddiad yng Nghymru.
ITSUS - Cyber Action Plan lanch-2

Cynllun newydd i helpu i ddiogelu Cymru rhag ymosodiadau seiber a thyfu'r sector seiber

 • Pedair blaenoriaeth mewn Cynllun Gweithredu Seiber newydd i Gymru: Tyfu'r sector seiber, adeiladu llif o dalent, hybu seibergadernid, a diogelu gwasanaethau cyhoeddus.
 • Mae'r cynllun yn tynnu ynghyd y llywodraeth, y diwydiant, y byd academaidd a gorfodi'r gyfraith.
 • Mae'r cynllun yn bwrw ymlaen â'r Strategaeth Ddigidol i Gymru sydd wedi'i chynllunio i greu gwasanaethau sy'n fwy ystyriol o ddefnyddwyr mewn economi ddigidol gryfach.
AMRC Manufacturing Plan-3

Llywodraeth Cymru yn datgelu cynllun i gefnogi trawsnewid y sector gweithgynhyrchu a chofleidio'r pedwerydd chwyldro diwydiannol

 • Bydd y cynllun yn helpu i sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn genedl weithgynhyrchu flaenllaw gydag economi fwy ffyniannus, cyfartal a gwyrdd
 • Bwriad y Cynllun Gweithredu Gweithgynhyrchu i Gymru ar ei newydd wedd yw sicrhau bod y sector mewn sefyllfa dda i groesawu’r newid technolegol a ddaw yn sgil y pedwerydd chwyldro diwydiannol, ac elwa ar y newid hwnnw
 • Mae sector gweithgynhyrchu Cymru yn wynebu ‘storm berffaith’ a achosir gan siociau economaidd byd-eang, prinder llafur, cynnydd mewn prisiau ynni ac anawsterau yn y gadwyn gyflenwi
Indro Mukerjee, CEO of Innovate UK and Vaughan Gething, Welsh Government Economy Minister

Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn arwyddo cytundeb partneriaeth newydd

 • Mae asiantaeth arloesedd y DU, Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun ar y cyd er mwyn helpu i ddatblygu economi Cymru.
 • Llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Gweinidog Economi Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol Innovate UK, y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth cyntaf i’w gytuno gyda llywodraeth ddatganoledig.
 • Bydd y cynllun yn golygu bod Innovate UK a Llywodraeth Cymru yn cydweithio i greu cyfleoedd i arloeswyr ac entrepreneuriaid ledled Cymru.
CATC Roman Drew image-2

Datgelu effaith economaidd ‘Brwydr yn y Castell’

Mae adroddiad newydd wedi datgelu bod y buddsoddiad yn nigwyddiad "Clash at the Castle" WWE yng Nghaerdydd yn 2022 wedi talu ar ei ganfed drwy roi £21.8m yn ôl i economi Cymru.

Wales 1-3

Llywodraeth Cymru’n cefnogi cais y DU ac Iwerddon i gynnal UEFA EURO 2028

Mae Llywodraeth Cymru’n bartner llawn yn y cais uchelgeisiol ar y cyd rhwng y DU ac Iwerddon i gynnal Pencampwriaethau UEFA EURO 2028, meddai Prif Weinidog Cymru.

LEB-3

Cwmni adeiladu o Aberystwyth yn cynyddu ei lwyddiant diolch i fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cwmni o Aberystwyth, LEB Construction Limited, i ehangu ei weithrediadau yn Ystad Ddiwydiannol Glanyrafon yn y dre, drwy fuddsoddiad o £537,000 a fydd yn helpu'r cwmni i dyfu, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi cyhoeddi heddiw.