English icon English

Newyddion

Canfuwyd 203 eitem, yn dangos tudalen 1 o 17

Wales Window

Llywodraeth Cymru yn nodi 60 mlynedd ers Bomio Eglwys y Bedyddwyr 16th Street ac yn ailddatgan y cyfeillgarwch hanesyddol rhwng Cymru a Birmingham, Alabama

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi yng Nghymru, yn ymweld â Birmingham, Alabama i nodi 60 mlynedd ers bomio hiliol Eglwys y Bedyddwyr 16th Street a laddodd bedair merch fach, ac i ailddatgan y berthynas hanesyddol rhwng Cymru a Birmingham trwy Gytundeb Cyfeillgarwch Rhyngwladol newydd.

Vaughan Gething-23

Cymru yn UDA - tyfu gyda'n gilydd ar gyfer dyfodol economaidd uchelgeisiol.

Heddiw, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn dechrau cyfres o sgyrsiau gydag arweinwyr busnes, arbenigwyr masnach ac entrepreneuriaid yn Atlanta a Birmingham (Alabama) i drafod sut mae polisi economaidd yr Unol Daleithiau yn creu twf mewn lleoedd sydd angen buddsoddiad a chymorth.

christian-lue-MZWBMNP7Nro-unsplash-2

Cymru'n ymuno â Chynghrair Ranbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod yn llofnodwr cynghrair llywodraethau rhanbarthol Ewropeaidd, gan hyrwyddo twf, meithrin cydweithredu a datblygu cadwyni gwerth cryf yn y diwydiant lled-ddargludyddion.

Welsh Government

Cymru'n croesawu cyfranogiad parhaus y DU yn rhaglen Horizon Ewrop gwerth €100bn

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething wedi croesawu’r newyddion y bydd gan y DU fynediad parhaus at Horizon Europe, rhaglen ymchwil ac arloesi flaenllaw yr Undeb Ewropeaidd, sy’n werth €100 biliwn.

Toyoda Gosai Jayplas Swansea-2

Cyfleuster newydd i ddyblu capasiti ailbrosesu plastig Cymru

Bydd buddsoddiad gwerth £45 miliwn yn fwy na dyblu capasiti ailbrosesu plastig Cymru ac yn creu dros 100 o swyddi newydd yn hen ffatri Toyoda Gosei yn Abertawe.

Welsh Government

Ymateb i gyhoeddiad Nexperia

Wrth ymateb i gyhoeddiad Nexperia, dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething:

MES PAS-2

Cwmnïau o Gymru yn ennill mwy na £1m o fusnes newydd yn Sioe Awyr Paris

Mae mwy na £1m o fusnes newydd wedi'i sicrhau gan ddirprwyaeth Cymru i Sioe Awyr Paris ym mis Mehefin gyda dros £3.6m mewn cyfleoedd pellach wedi'u nodi hefyd, yn ôl Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething.

Arfor Logo-3

Arfor 2: Cyhoeddi cynlluniau arloesol i helpu creu swyddi, cefnogi'r economi a chryfhau'r Gymraeg

Mae cyfres o ymyriadau i gefnogi cymunedau Cymraeg i ffynnu yn economaidd fel rhan o raglen 3 blynedd ARFOR Llywodraeth Cymru gwerth miliynau o bunnoedd wedi cael ei datgelu gan Weinidog yr Economi Vaughan Gething a Aelod Dynodedig Plaid Cymru, Cefin Campbell yn Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd heddiw.

SNC MS UK-2

Cwmni peirianyddol uwch-dechnoleg o America yn ehangu yng Nghymru â’i is-gwmni Prydeinig

Mae cwmni peirianneg flaengar blaenllaw o America’n ehangu yng Nghymru trwy sefydlu Canolfan Ragoriaeth newydd ym Mro Morgannwg, fydd yn golygu creu 75 o swyddi newydd ac yn cynnal 200 o swyddi anuniongyrchol, cadarnhaodd Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw.

Ford Low-Carbon Vehicle Transformation Fund 4-2

Gweinidog yr Economi yn cyhoeddi buddsoddiad arall o £1m i arloesi mewn cerbydau gwyrdd

Bydd Llywodraeth Cymru’n cyd-ariannu trydedd rownd fuddsoddi mewn arloesedd gwyrddach a glanach trwy’r Gronfa Trawsnewid Cerbydau Carbon Isel Ford fel rhan o’i hymateb i’r argyfwng hinsawdd, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Wales at the FIFA World Cup 2022 1 - Copyright Welsh Government

Strategaeth lwyddiannus Llywodraeth Cymru i hyrwyddo Cymru i’r byd yn ystod Cwpan y Byd FIFA 2022 yn cael ei chanmol – adroddiad

Gwnaeth dull Tîm Cymru Llywodraeth Cymru ar gyfer Cwpan y Byd FIFA 2022 yn Qatar gynyddu gwelededd a phroffil Cymru ar lwyfan y byd yn ystod ac ar ôl y gystadleuaeth, yn ôl ymchwil newydd sy'n cael ei chyhoeddi heddiw.

govbw2 v1

Gweinidog yr Economi yn galw ar weithwyr i ‘wrando a gweithredu’ i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail LHDTC+ mewn gweithleoedd yng Nghymru

“Ni ddylai unrhyw un gael ei ddal yn ôl am fod ei hunan” – dyna oedd geiriau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth i fis Pride dynnu i ben, gan esbonio’r camau gweithredu y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo gweithleoedd cynhwysol.