English icon English

Newyddion

Canfuwyd 223 eitem, yn dangos tudalen 14 o 19

Money-5

£120 miliwn o gymorth ariannol i fusnesau yng Nghymru yr effeithiwyd arnynt gan Omicron

Bydd busnesau yng Nghymru sy'n cael eu heffeithio gan ledaeniad cyflym feirws Omicron yn gymwys i gael cymorth ariannol brys o dan becyn cymorth newydd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Chwarae digwyddiadau chwaraeon y tu ôl i ddrysau caeedig wrth i achosion omicron godi

Bydd digwyddiadau chwaraeon yn cael eu chwarae y tu ôl i ddrysau caeedig o Ddydd San Steffan ymlaen yng Nghymru i helpu i reoli lledaeniad yr amrywiolyn omicron newydd.

Money-5

Gweinidog yr Economi’n nodi cynlluniau ar gyfer Banc Cambria – Banc Cymunedol newydd Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, fod Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda Chymdeithas Adeiladu Sir Fynwy i gyflymu’r broses o sefydlu a gweithredu banc cymunedol – Banc Cambria – ledled Cymru.

Welsh Government

£1 filiwn i gefnogi 500 o bobl ddi-waith i ddechrau busnes

Mae Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi, wedi cyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa gwerth £1 miliwn i gefnogi hyd at 500 o bobl ddi-waith a phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant i ddechrau eu busnes eu hunain.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfarwyddyd i gau Cinema & Co yn Abertawe am resymau’n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd.

Welsh Government

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i weld gweithdy roboteg yn cael ei sefydlu yn y Cymoedd Technoleg

Bydd gweithdy roboteg uwch-dechnoleg yn cael ei sefydlu yng Nghymoedd Technoleg Cymru i helpu i ysbrydoli myfyrwyr lleol i fod y genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gan helpu i ddarparu nifer o recriwtiaid newydd talentog ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu uwch lleol, yn ôl y Gweinidog Economi Vaughan Gething.

Money-5

Pecyn £45m i hyfforddi staff a helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i dyfu

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, becyn £45m o gyllid a fydd yn helpu busnesau bach ledled Cymru i dyfu a chefnogi miloedd o bobl i hyfforddi i weithio mewn sectorau allweddol.

Welsh Government

Lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc yn swyddogol

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc – sy’n cynnig gwaith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 oed.

Welsh Government

Siopa’n sâff, siopa’n garedig: mae cyfrifoldeb ar bawb i atal Covid rhag lledaenu ac i gadw’n siopau ar agor – Gweinidog yr Economi

Gyda lefelau’r Coronafeirws yn dal yn uchel yng Nghymru, mae Vaughan Gething yn erfyn ar siopwyr a manwerthwyr i wneud eu rhan a chadw pobl yn saff trwy wisgo gorchudd wyneb wrth siopa dan do.

Mae hyn yn ofyn cyfreithiol yng Nghymru i’r rheini sydd ddim wedi cael eu heithrio ac mae’n hanfodol i atal y feirws rhag lledaenu.

Brocastle

Cwblhau gwaith i ddatblygu safle cyflogaeth newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cadarnhau bod y gwaith o ddatblygu safle cyflogaeth strategol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy'n rhoi ysgogiad sylweddol i gyfleoedd cyflogaeth, wedi'i gwblhau, yn dilyn buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cyllid newydd i ysbrydoli pobl ifanc yn y 'cymoedd technoleg' i fod yn wyddonwyr, technolegwyr, peirianwyr a mathemategwyr y dyfodol

Cyn bo hir, bydd pob disgybl ysgol gynradd ac uwchradd ym Mlaenau Gwent a Merthyr Tudful yn gallu ymgysylltu ag ystod gyffrous o gyflogwyr gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) lleol fel rhan o ymdrech newydd i ysbrydoli ac annog mwy o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd STEM medrus iawn, yn ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cronfa newydd gwerth £1 miliwn i gefnogi busnesau lleol mewn cymunedau ledled Cymru

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa newydd i gefnogi busnesau lleol sy'n cynnig y nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cefnogi llesiant pawb yng Nghymru.