English icon English

Newyddion

Canfuwyd 205 eitem, yn dangos tudalen 16 o 18

Welsh Government

Buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru i weld gweithdy roboteg yn cael ei sefydlu yn y Cymoedd Technoleg

Bydd gweithdy roboteg uwch-dechnoleg yn cael ei sefydlu yng Nghymoedd Technoleg Cymru i helpu i ysbrydoli myfyrwyr lleol i fod y genhedlaeth nesaf o beirianwyr, gan helpu i ddarparu nifer o recriwtiaid newydd talentog ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu uwch lleol, yn ôl y Gweinidog Economi Vaughan Gething.

Money-5

Pecyn £45m i hyfforddi staff a helpu busnesau bach a chanolig yng Nghymru i dyfu

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi Llywodraeth Cymru, Vaughan Gething, becyn £45m o gyllid a fydd yn helpu busnesau bach ledled Cymru i dyfu a chefnogi miloedd o bobl i hyfforddi i weithio mewn sectorau allweddol.

Welsh Government

Lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc yn swyddogol

Heddiw, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi lansio Gwarant Llywodraeth Cymru i Bobl Ifanc – sy’n cynnig gwaith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o dan 25 oed.

Welsh Government

Siopa’n sâff, siopa’n garedig: mae cyfrifoldeb ar bawb i atal Covid rhag lledaenu ac i gadw’n siopau ar agor – Gweinidog yr Economi

Gyda lefelau’r Coronafeirws yn dal yn uchel yng Nghymru, mae Vaughan Gething yn erfyn ar siopwyr a manwerthwyr i wneud eu rhan a chadw pobl yn saff trwy wisgo gorchudd wyneb wrth siopa dan do.

Mae hyn yn ofyn cyfreithiol yng Nghymru i’r rheini sydd ddim wedi cael eu heithrio ac mae’n hanfodol i atal y feirws rhag lledaenu.

Brocastle

Cwblhau gwaith i ddatblygu safle cyflogaeth newydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cadarnhau bod y gwaith o ddatblygu safle cyflogaeth strategol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, sy'n rhoi ysgogiad sylweddol i gyfleoedd cyflogaeth, wedi'i gwblhau, yn dilyn buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cyllid newydd i ysbrydoli pobl ifanc yn y 'cymoedd technoleg' i fod yn wyddonwyr, technolegwyr, peirianwyr a mathemategwyr y dyfodol

Cyn bo hir, bydd pob disgybl ysgol gynradd ac uwchradd ym Mlaenau Gwent a Merthyr Tudful yn gallu ymgysylltu ag ystod gyffrous o gyflogwyr gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM) lleol fel rhan o ymdrech newydd i ysbrydoli ac annog mwy o bobl ifanc i ddilyn gyrfaoedd STEM medrus iawn, yn ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cronfa newydd gwerth £1 miliwn i gefnogi busnesau lleol mewn cymunedau ledled Cymru

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa newydd i gefnogi busnesau lleol sy'n cynnig y nwyddau a'r gwasanaethau sy'n cefnogi llesiant pawb yng Nghymru.

02.08.21 mh Big Ideas Wales Lydia Hitchings 8-2

Entrepreneuriaid Cymru yn allweddol i adferiad economaidd – Vaughan Gething

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn dechrau menter fusnes newydd ac yn manteisio ar y newidiadau economaidd a ffordd o fyw sydd wedi'u gyrru gan bandemig Covid-19, meddai Gweinidog yr Economi Vaughan Gething heddiw wrth i wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang ddechrau.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn helpu i greu 25,000 o swyddi drwy ei gwasanaeth Busnes Cymru

Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru, sy'n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy'n dechrau, gweithredu a datblygu busnesau, wedi helpu i greu 25,000 o swyddi ledled Cymru ers 2016, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, heddiw.

Welsh Government

"Datblygu yng Nghymru, gwerthu i'r byd" – Vaughan Gething

"Datblygu eich busnes yng Nghymru a gwerthu i'r byd" - dyna oedd neges Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw wrth iddo ymweld â'r gwneuthurwr a'r allforiwr o Bont-y-pŵl Flamgard Calidair i annog mwy o gwmnïau o Gymru i allforio eu nwyddau a'u gwasanaethau yn rhyngwladol.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn denu tîm technoleg glyfar byd-eang i Gymru

Mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd y darparwr technoleg ynni clyfar arloesol, Thermify, yn sefydlu cyfleuster yn ne Cymru.

Mae’r cwmni rhyngwladol, y mae’r entrepreneur o Silicon Valley Travis Theune yn bennaeth arno, yn bwriadu symud i safle Sony ym Mhencoed fis hwn.

Vaughan Gething  (L)

Symud Economi Cymru Ymlaen: "Adferiad Tîm Cymru, a adeiladwyd gan bob un ohonom" - Gweinidog yr Economi

Bydd Llywodraeth Cymru yn dilyn polisi economaidd blaengar sy'n canolbwyntio ar well swyddi, gan leihau'r rhaniad sgiliau a mynd i'r afael â thlodi, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw.