English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 128 o 129

043283 HOMELESSNESS SOCIAL LAUNCH V54

“Nid yw pobl ddigartref wastad yn byw ar y stryd” – lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd i fynd i’r afael â digartrefedd cudd drwy dynnu sylw at y ffaith nad yw bod yn ddigartref o reidrwydd yn golygu byw ar y stryd.

Welsh Government logo

Ystad Llywodraeth Cymru yn cyflawni’r targedau amgylcheddol uchaf erioed

Heddiw [dydd Mercher, 13 Tachwedd], caiff 11eg adroddiad blynyddol Cyflwr yr Ystad ei gyhoeddi sy’n nodi bod perfformiad amgylcheddol ystad weinyddol Llywodraeth Cymru yn rhagori ar y disgwyliadau.

Welsh Government logo

Yn galw ar bob arwres seiber...

Mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn annog merched rhwng 12 a 13 oed [blwyddyn 8] ledled Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth CyberFirst Girls 2020, ac mae’r cyfnod cofrestru yn dechrau heddiw [dydd Llun 2 Rhagfyr].

Welsh Government logo

Gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn helpu i greu 20,000 o swyddi

Mae Gweinidog yr Economi, Ken Skates, wedi cyhoeddi bod dros 20,000 o swyddi wedi cael eu creu ers mis Ebrill 2015 gan fentrau sydd wedi derbyn cymorth gan wasanaeth blaengar Busnes Cymru Llywodraeth Cymru.

Economy Minister Ken Skates with the DBX at the official opening of the Aston Martin Lagonda facility in St Athan

2019 yn flwyddyn o fuddsoddiadau mawr a mwy o fusnesau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i sefyll dros bobl Cymru yn 2019 drwy gefnogi busnes, gwella trafnidiaeth a chreu cyfleoedd gwaith, meddai Gweinidog yr Economi Ken Skates wrth i’r flwyddyn dynnu at ei therfyn.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru i fuddsoddi mewn trafnidiaeth mwy cadarn, glanach a gwyrddach

Mae buddsoddi mewn cerbydau allyriadau isel a chreu system drafnidiaeth mwy cadarn ymysg y mentrau sy’n elwa o dros £74 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru i ddarparu trafnidiaeth gwell, mwy cyfeillgar i’r amgylchedd. 

EMyQBl3W4AAPhK9-2

Cael gwared ar ganiatâd cynllunio ar gyfer siediau a thai gwydr ar randiroedd yng Nghymru

Ni fydd bellach angen caniatâd cynllunio i godi sied neu dŷ gwydr ar randir yng Nghymru, o dan gynlluniau newydd gan Lywodraeth Cymru i symleiddio rheolau cynllunio.

Polling Station

Cyfraith newydd i’w gwneud yn haws i bobl yng Nghymru sefyll i fod yn gynghorwyr lleol

O dan gynlluniau newydd Llywodraeth Cymru i gefnogi amrywiaeth a thryloywder mewn llywodraethau lleol, bydd yn haws i gynghorwyr fynychu cyfarfodydd y cyngor o bell a rhannu swyddi'r cabinet, a bydd hefyd rhaid i gynghorau ddarlledu eu cyfarfodydd ar-lein.

Growing Space 2-2

Cyllid gan yr UE yn helpu i wella rhagolygon swyddi i bobl sydd wedi bod heb waith am gyfnod hir

Mae Jeremy Miles, y Gweinidog Brexit, heddiw wedi cyhoeddi prosiect newydd gwerth £1.3m i helpu pobl sy'n wynebu rhwystrau cymhleth rhag cael gwaith, rhwystrau sy'n cael eu gwaethygu gan salwch meddwl.

Welsh Government logo

Cryfhau pwerau cynghorau Cymru i brynu tai a thir gwag yn orfodol

O dan gynnig newydd gan Lywodraeth Cymru, mae’n bosibl y bydd cynghorau yng Nghymru yn cael pwerau cryfach i brynu tir ac adeiladau gwag yn orfodol er mwyn eu defnyddio unwaith eto, pan fo hynny er budd y cyhoedd.

Welsh Government logo

“Bydd Cymru yn arwain y byd ym maes ailgylchu” – Hannah Blythyn

Bydd Cymru yn dod â'r arfer o ddefnyddio plastigau untro i ben yn raddol, fel rhan o'i huchelgais i arwain y byd ym maes ailgylchu.