English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 61 o 93

child at risk-2

Gweinidogion yn galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau bod cyllid yn cyrraedd elusennau yng Nghymru

Heddiw cyhoeddodd Adran Addysg Llywodraeth y DU a'r Swyddfa Gartref gyllid o £7.6m ar gyfer elusennau cenedlaethol sy'n cefnogi plant a phobl ifanc agored i niwed sy'n dioddef neu mewn perygl o ddioddef trais domestig, camfanteisio rhywiol a chamdriniaeth.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn dyrannu £16m o’r Gronfa Ffyrdd Cydnerth i Awdurdodau Lleol

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi heddiw (11 Mehefin) grantiau trafnidiaeth gwerth dros £16 miliwn. Bydd dros £5 miliwn yn cael ei wario ar atgyweirio ffyrdd yn sgil y difrod a achoswyd gan y stormydd ar ddechrau’r flwyddyn.

Welsh Government logo

£6.5 miliwn gan Gronfa’r Economi Gylchol i Gefnogi Adferiad Gwyrdd

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi lansio ail rownd Cronfa’r Economi Gylchol Llywodraeth Cymru, sy’n darparu cyllid gwerth £6.5 miliwn ar gyfer awdurdodau lleol a chyrff a ariennir yn gyhoeddus y cynghorau tref a chymuned hyn, i gefnogi adferiad gwyrdd.   

Welsh Government logo

Canllawiau wedi'u cyhoeddi i helpu ysgolion, colegau a lleoliadau gofal plant

Heddiw mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ysgolion er mwyn iddynt allu cynllunio i ddisgyblion ddychwelyd ar 29 Mehefin i "ailgydio, dal i fyny, paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi". Cyhoeddwyd canllawiau ar gyfer lleoliadau addysg bellach hefyd, y mae disgwyl iddynt ailagor ar gyfer rhywfaint o ddysgu wyneb yn wyneb o 15 Mehefin. 

Welsh Government logo

Mwy na £680 miliwn yn cyrraedd busnesau ar gyfer cymorth Covid-19

Mae grantiau cymorth busnes gwerth dros £680 miliwn wedi cyrraedd busnesau ledled Cymru i helpu iddynt ymateb i heriau ariannol Covid-19, yn ôl cyhoeddiad gan Weinidogion.

Welsh Government logo

Gorchuddion wyneb tair haen yn cael eu hargymell, ond ddim yn orfodol, mewn rhai sefyllfaoedd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn dilyn cyngor diweddaraf Sefydliad Iechyd y Byd ac yn argymell y dylai pobl yng Nghymru wisgo gorchuddion wyneb tair haen mewn sefyllfaoedd lle nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol.

Welsh Government logo

Y Gronfa Cadernid Economaidd – dod i wybod a yw eich busnes yn gymwys am gymorth o’r cam nesaf

Gall busnesau bellach ddod i wybod a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o gam nesaf Cronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru.

rainbow bridge-9

Cyhoeddi £50,000 ychwanegol i gefnogi iechyd meddwl gofalwyr di-dâlyn ystod y pandemig

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Julie Morgan, yn nodi dechrau Wythnos Genedlaethol Gofalwyr drwy gyhoeddi £50,000 ychwanegol ar gyfer Gofalwyr Cymru (Mehefin 8-14).

GP Video Consultation-2

Gwasanaethau digidol sydd wedi cael eu cyflwyno i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod yr achosion o coronafeirws i barhau

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi dweud y bydd y dechnoleg ddigidol newydd sydd wedi cael ei chyflwyno’n gyflym i gefnogi ymgyngoriadau digyswllt yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn ystod pandemig y coronafeirws yn parhau.

woman-in-white-shirt-sitting-on-green-chair-3952007-2

Deintyddiaeth a choronafeirws: Datganiad gan Brif Swyddog Deintyddol Cymru

Er mwyn helpu i atal y coronafeirws rhag lledaenu, rydym wedi bod yn cynnig llai o wasanaethau deintyddol arferol y GIG ers mis Mawrth, er mwyn helpu i ddiogelu’r cyhoedd, timau deintyddol a’n cymunedau lleol. 

Welsh Government logo

Staff mewn cartrefi gofal i gael £500 yn ychwanegol

Heddiw (5 Mehefin), cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd staff ceginau a staff domestig mewn cartrefi gofal yn cael y £500 ychwanegol a addawyd i staff gofal cymdeithasol.

Trees

Diwrnod Amgylchedd y Byd – Arian newydd i natur yn helpu cymunedau i fraenaru’r tir ar gyfer y Gymru rydym am ei gweld ar ôl Covid-19.

I ddathlu Diwrnod Amgylchedd y Byd, mae Llywodraeth Cymru yn creu dwy gronfa newydd fydd yn helpu pobl ledled y wlad i greu lleoedd ar gyfer natur yn eu cymunedau, unwaith y cawn fynd heibio’r pandemig hwn.