English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 62 o 93

Welsh Government logo

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth, gan amlinellu dadl gref dros adeiladu pedair gorsaf trenau newydd yng Nghymru.

Mae’r Llythyr yn gofyn i Grant Shapps fuddsoddi yn rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau drwy gronfa Restoring Your Railways Llywodraeth y DU, nid yn unig i wella cysylltiadau rheilffordd, ond hefyd i roi hwb i adferiad Cymru yn dilyn COVID-19.

8-67

Bydd 130,000 o bobl yn parhau i warchod eu hunain

Bydd bron i 130,000 o bobl yn derbyn llythyr oddi wrth Brif Swyddog Meddygol Cymru yr wythnos hon yn amlinellu’r cyngor diweddaraf er mwyn eu diogelu rhag y coronafeirws.

Welsh Government logo

Ap newydd yn hanfodol wrth ymweld â chanolfan ailgylchu

Mae Zipporah, cwmni digidol o Gaerdydd, wedi lansio ap trefnu ymweliadau ar-lein di-dâl i helpu Cyngor Bro Morgannwg i ailagor ei ganolfannau ailgylchu ac i leihau amserau aros i’r cyhoedd.

KW presser-2

“Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”

Bydd pob plentyn yn cael cyfle i “Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr haf a mis Medi”, cyhoeddodd Kirsty Williams heddiw wrth iddi gyhoeddi manylion am y cam nesaf i ysgolion yng Nghymru.       

Welsh Government logo

Cynllun Cefnogi’r Sector Llaeth yn agor ar gyfer ceisiadau

Cafwyd cadarnhâd heddiw gan Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, y bydd ceisiadau ar gyfer y cynllun newydd i roi cymorth i’r diwydiant llaeth yng Nghymru yn agor ar 18 Mehefin, i gefnogi’r ffermwyr yr effeithiwyd fwyaf arnynt gan yr amodau eithriadol diweddar o fewn y farchnad oherwydd Covid 19.

Welsh Government logo

Llyfrgelloedd i gyflwyno gwasanaeth Clicio a Chasglu.

Mae llawer o awdurdodau lleol Cymru bellach yn dechrau ar y cam cyntaf o ailgychwyn gwasanaethau llyfrgell – gyda gwasanaeth Clicio a Chasglu.

young volunteer pic-2

Cyfle i ddiolch i wirfoddolwyr sy’n helpu cymunedau Cymru

Ar ddechrau Wythnos y Gwirfoddolwyr, mae Llywodraeth Cymru am ddiolch i’r miloedd o wirfoddolwyr o bob oed, gan gynnwys pobl ifanc, sy’n gweithio mor galed i helpu cymunedau ym mhob cwr o Gymru.

Welsh Government logo

Gall pobl sy’n gwarchod eu hunain gyfarfod eraill ac ymarfer yn yr awyr agored

Mae newidiadau i’r cyngor ar gyfer pobl sy’n gwarchod eu hunain rhag y coronafeirws yn cael eu cyflwyno o ddydd Llun 1 Mehefin ymlaen, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething heddiw.    

W Coronavirus Rail Support

Hyd at £65m wedi’i neilltuo i gadw rheilffyrdd Cymru yn weithredol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn gwario hyd at £65m yn ystod y 6 mis nesaf i sicrhau bod gwasanaethau trên yn parhau i weithredu ar rwydwaith Cymru a’r Gororau i weithwyr allweddol ac eraill sy’n ddibynnol ar y trenau er mwyn teithio.

KW presser-2

‘Pryder mawr’ y Gweinidog Addysg am fwriad Llywodraeth y DU i reoli niferoedd myfyrwyr

Mae Gweinidog Addysg Cymru Kirsty Williams wedi ysgrifennu heddiw (dydd Gwener, Mai 29) at y Gweinidog Gwladol ar gyfer Prifysgolion yn Lloegr yn mynegi ‘pryder mawr’ am gynlluniau i gyhoeddi bwriad Llywodraeth y DU i gyflwyno mesurau rheoli niferoedd myfyrwyr dros dro fel ymateb i bandemig COVID-19.

FM Presser Camera 2

Aros yn lleol i ddiogelu Cymru: cyhoeddi newidiadau i’r cyfyngiadau symud

Mae cynlluniau i ganiatáu i deuluoedd a ffrindiau gyfarfod yn yr awyr agored wedi eu datgelu gan Brif Weinidog Cymru, Mark Drakeford. Daw hyn wrth i’r rheoliadau llym ar aros gartref yn ystod pandemig y coronafeirws gael eu llacio yng Nghymru.