English icon English

Newyddion

Canfuwyd 984 eitem, yn dangos tudalen 66 o 82

Ambulance front on

Her Llywodraeth Cymru i fusnesau yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i fusnesau helpu i ddatblygu atebion diheintio cyflym ar gyfer cerbydau brys fel rhan o’r ymateb i bandemig y coronafeirws.

Welsh Government logo

Ymateb y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates i gyhoeddiad y Canghellor ar gefnogaeth i'r hunangyflogedig.

Mae'r Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates wedi ymateb i gyhoeddiad y Canghellor ar gefnogaeth i'r hunangyflogedig

Welsh Government logo

Pwerau newydd i rym yng Nghymru i orfodi cadw pellter cymdeithasol ar gyfer y coronafeirws yng Nghymru

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cadarnhau bod pwerau newydd i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws, diogelu'r GIG ac achub bywydau wedi dod i rym.

Welsh Government logo

Gwirfoddolwyr – ffyrdd o helpu, diolch, a byddwch yn ofalus

Heddiw, fe wnaeth y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt ddiolch i’r bobl wych a charedig o bob cefndir ac ym mhob cwr o Gymru sy’n gwirfoddoli i helpu cymunedau i wynebu’r coronavfeirws gyda’i gilydd.

Welsh Government logo

Grantiau ar fin cyrraedd busnesau

Bydd busnesau’n dechrau derbyn eu grantiau coronafeirws argyfwng ganol wythnos nesaf, meddai Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru Ken Skates heddiw.

Welsh Government logo

Datganiad ar Gyfarpar Diogelu Personol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething

Rwyf am amlinellu’r camau rwyf wedi’u cymryd i wella'r trefniadau yng Nghymru ar gyfer diogelu ein staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen sy'n gofalu am gleifion lle mae COVID-19 wedi ei dybio neu wedi ei gadarnhau. 

2-188

Gweithredu pellach i warchod y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o goronafeirws

Bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu’n uniongyrchol â phobl yng Nghymru sydd wedi’u datgan fel rhai sy’n wynebu risg uchel iawn o salwch difrifol oherwydd coronafeirws. 

Welsh Government logo

Y cyngor diweddaraf am fynediad i ysgolion gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams

Datganiad gan Kirsty Williams, Gweinidog dros Addysg

Welsh Government logo

Coronavirus: Mesurau newydd anodd

Heddiw cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, fesurau newydd cadarn er mwyn arafu lledaeniad y coronafeirws yng Nghymru ac arbed bywydau. O heddiw ymlaen, bydd parciau carafanau, safleoedd gwersylla, cyrchfannau twristiaid ac ardaloedd hardd poblogaidd ar gau i ymwelwyr.

2-188

Camau syml i helpu eich Practis Meddyg Teulu i’ch helpu chi

Wrth i’r achosion o’r coronafeirws, sydd bellach yn bandemig, barhau i ddatblygu, bydd y pwysau ar holl wasanaethau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yn cynyddu. Rydym wedi llunio pum cam syml i’ch helpu chi i gael y gofal iechyd a’r cymorth cywir. Drwy ddilyn y camau hyn, gallwch helpu eich meddygfa leol ar yr un pryd.

black-close-up-coal-dark-46801-2

Datblygu y gwaith o asesu diogelwch tomeni glo wrth lansio llinell gymorth

Bydd cronfa ddata newydd o domeni glo yng Nghymru a llinell rhadffôn ar gael ar ôl y difrod a achosir gan lifogydd ym mis Chwefror.