English icon English

Newyddion

Canfuwyd 982 eitem, yn dangos tudalen 70 o 82

Wales Dublin 31-2

Y Gweinidog yn mynychu ‘Wythnos Cymru Dulyn’ i dathlu’r berthynas ‘hynod bwysig’ rhwng y gwledydd

Bydd Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan, yn teithio i Iwerddon heddiw (dydd Mercher, 11 Mawrth) i fynychu Wythnos Cymru Dulyn – y  tro cyntaf i’r achlysur gael ei gynnal. 

Welsh Government logo

Cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu i greu swyddi technegol newydd ym Mhort Talbot

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, wedi cyhoeddi bod Keytree Ltd, ymgynghorwyr a datblygwyr cynnyrch dylunio a thechnoleg rhyngwladol llwyddiannus yn creu 38 o swyddi newydd yn eu safle ym Mhort Talbot gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Finance Ministers-2

Y Gweinidogion Cyllid yn galw am ymgysylltu o ddifrif wrth reoli Cyllideb y Deyrnas Unedig

Heddiw, yn Llundain, cyfarfu Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon am y tro cyntaf â Steve Barclay, Prif Ysgrifennydd y Trysorlys newydd. Ddiwrnod yn unig cyn i Gyllideb y DU gael ei chyhoeddi, y newid yng nghyllidebau’r gweinyddiaethau datganoledig, a maint y newid hwnnw, oedd ar frig yr agenda.

Devolved govts pic-2

Galw ar Lywodraeth i drafod â’r gweinyddiaethau datganoledig cyn negodi â’r UE

Mae Llywodraethau Datganoledig Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cyhoeddi galwad y cyd ar Lywodraeth y DU i drafod gyda nhw cyn y negodiadau â’r Undeb Ewropeaidd.

Welsh Government logo

Cyhoeddi cynllun newydd i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau

Mae creu Cymru sy’n fwy cyfartal yn sail i’n holl waith” dywedodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt heddiw (Mawrth 10) wrth iddi gyhoeddi cynlluniau newydd i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau.

 

Cynhadledd Ansawdd - Climate Conference-2

Ddaeth pobl ifanc brwdfrydig dros warchod yr amgylchedd at ei gilydd ar gyfer cynhadledd yr hinsawdd ddoe

Ddaeth pobl ifanc at ei gilydd ddoe i wneud adduned i ymuno â Llywodraeth Cymru yn ei hymateb i’r argyfwng hinsawdd. 

epc 0-2

Rheolau arbed ynni ar gyfer pob cartref rhentu preifat yng Nghymru

Bydd rhaid i landlordiaid Cymru sicrhau bod eu heiddo rhentu preifat yn bodloni safonau effeithlonrwydd ynni gofynnol o 1 Ebrill 2020 ymlaen - ond mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth i helpu landlordiaid i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith.

Canva - Single Reusable Bag-2

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd, a'n helpu ni i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

Welsh Government logo

Y Gweinidog Iechyd yn cyhoeddi bod cyfarpar diogelu personol yn cael ei ryddhau ar gyfer meddygon teulu

Heddiw, cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, y bydd meddygfeydd teulu ledled Cymru yn cael pecynnau o fygydau wyneb, menyg a ffedogau i'w hamddiffyn wrth iddynt drin pobl yr amheuir bod ganddynt Coronafeirws.

Welsh Government logo

Rhaid cael system fudo sy'n gweithio i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â GIG Cymru, sefydliadau busnes, llywodraeth leol, prifysgolion, y sector gwirfoddol a'r Undebau Llafur i alw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno system fudo sy'n gweithio i Gymru.

Welsh Government logo

Bil yn ymateb i geisiadau Gweinidogion Cymru am bwerau brys newydd i fynd i'r afael â Coronafeirws (COVID-19)

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi croesawu cadarnhad y bydd Llywodraeth y DU yn cyflwyno’r pwerau brys mae Cymru wedi gofyn amdanynt i fynd i'r afael â Coronafirus (COVID-19).

Welsh Government logo

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn cadarnhau dau achos newydd o Goronafeirws (COVID-19)

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod dau glaf pellach yng Nghymru wedi profi'n bositif am Goronafeirws (COVID -19).