English icon English

Newyddion

Canfuwyd 984 eitem, yn dangos tudalen 72 o 82

IMG 20200304 133355-2

Lansio Partneriaeth Coffi newydd i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr yn y byd datblygol i daclo'r argyfwng hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru yn noddi partneriaeth fydd yn helpu mwy na 3,000 o ffermwyr Masnach Deg yng nghefn gwlad Uganda i gael pris teg am eu coffi - a'u helpu yr un pryd i ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government logo

£2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £2.5 miliwn er mwyn cefnogi busnesau y mae'r llifogydd a achoswyd gan Stormydd Ciara a Dennis wedi effeithio'n ddifrifol arnynt.

Pemb Nat Coast Park DM visit 1-2

Y Dirprwy Weinidog yn darganfod diwylliant ac arfordir Parc Cenedlaethol

Mae'r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi ymweld â Pharc Cenedlaethol Arfordir Penfro i weld y gwaith hanfodol sy'n cael ei wneud i ganiatáu i ymwelwyr a thrigolion fwynhau'r dirwedd warchodedig hon, ei bywyd gwyllt a'i threftadaeth.

Sand Art - Co Waterford-2

Hediad dramatig y barcut coch yn dathlu cysylltiadau Gwyddelig a Chymreig

Artistiaid tywod enwog yn creu hediad aderyn ysglyfaeth y ‘Barcut Coch’ o Gymru i Iwerddon ar yr un pryd

Canva - Single Reusable Bag-2

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd, a'n helpu ni i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

pollingstation-2

Mae gan bobl ifanc ddiddordeb mewn pleidleisio, yn ôl ymchwil newydd

Mae gan bobl ifanc a dinasyddion tramor ddiddordeb mewn pleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, ac mae ganddynt fwy o ddiddordeb na rhai grwpiau o oedolion sydd eisoes â’r hawl i bleidleisio, yn ôl ymchwil newydd a gyhoeddir heddiw.

Welsh Government logo

Prosiectau i helpu i wneud yr economi gylchol yn realiti i Gymru wedi'u cyhoeddi

Mae peiriant gwerthu i'r gwrthwyneb ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n bwriadu cynyddu nifer y poteli plastig sy'n cael eu hailgylchu drwy ddefnyddio cymhellion, ymhlith y prosiectau newydd a ariennir gan Lywodraeth Cymru a fydd yn helpu Cymru i arwain y byd o ran ailgylchu.

self build wales-2

Cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru i adeiladu eu cartref eu hunain

Heddiw mae cynllun newydd, gwerth £210m, yn cael ei lansio i helpu pobl i adeiladu eu cartref eu hunain, er mwyn cynyddu’r cyflenwad tai, tra hefyd yn rhoi hwb i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru.

KS Electric Classic Cars fuelling

Busnesau Canolbarth Cymru yn arloesi ym maes ceir trydan

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru wedi ymweld â dau fusnes yn y Canolbarth sy’n arloesi ym maes ceir trydan – rhai clasurol a rhai newydd.

VG with alcohol care team in Newport’s Royal Gwent Hospital March 2020

Cymru'n rhoi terfyn ar werthu alcohol rhad a chryf

Mae cyfraith newydd yn dod i rym heddiw (dydd Llun, 2 Mawrth) sy'n gosod isafbris am alcohol yng Nghymru.

PGI Welsh Lamb, mint and Traditional Welsh Caerphilly bites recipe-2

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni beth am brofi’r gorau o fwyd a diod Cymru?

Heb unrhyw amheuaeth mae sector bwyd a diod Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae ffigurau diweddaraf y diwydant yn dangos y trosiant uchaf erioed, sef bron i £7.5 biliwn.