English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 76 o 93

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi rhestr lawn o lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio sydd wedi cael eu cau oherwydd y Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn achub bywydau ac atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gau llwybrau cyhoeddus a meysydd parcio.

Classroom-2

Gweinidog Addysg yn cyhoeddi trefniadau arholi ar gyfer blynyddoedd 10 a 12

Mae'r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cyhoeddi sut y bydd dysgwyr Blwyddyn 10 a 12 yng Nghymru yn cael eu hasesu, wrth i drefniadau amgen gael eu cyflwyno yn dilyn y coronafeirws a chanslo arholiadau'r haf.

Ambulance front on

Her Llywodraeth Cymru i fusnesau yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i fusnesau helpu i ddatblygu atebion diheintio cyflym ar gyfer cerbydau brys fel rhan o’r ymateb i bandemig y coronafeirws.

Welsh Government logo

Ymateb y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates i gyhoeddiad y Canghellor ar gefnogaeth i'r hunangyflogedig.

Mae'r Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates wedi ymateb i gyhoeddiad y Canghellor ar gefnogaeth i'r hunangyflogedig

Welsh Government logo

Pwerau newydd i rym yng Nghymru i orfodi cadw pellter cymdeithasol ar gyfer y coronafeirws yng Nghymru

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi cadarnhau bod pwerau newydd i helpu i leihau lledaeniad y coronafeirws, diogelu'r GIG ac achub bywydau wedi dod i rym.

Welsh Government logo

Gwirfoddolwyr – ffyrdd o helpu, diolch, a byddwch yn ofalus

Heddiw, fe wnaeth y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt ddiolch i’r bobl wych a charedig o bob cefndir ac ym mhob cwr o Gymru sy’n gwirfoddoli i helpu cymunedau i wynebu’r coronavfeirws gyda’i gilydd.

Welsh Government logo

Grantiau ar fin cyrraedd busnesau

Bydd busnesau’n dechrau derbyn eu grantiau coronafeirws argyfwng ganol wythnos nesaf, meddai Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru Ken Skates heddiw.

Welsh Government logo

Datganiad ar Gyfarpar Diogelu Personol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething

Rwyf am amlinellu’r camau rwyf wedi’u cymryd i wella'r trefniadau yng Nghymru ar gyfer diogelu ein staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen sy'n gofalu am gleifion lle mae COVID-19 wedi ei dybio neu wedi ei gadarnhau. 

2-188

Gweithredu pellach i warchod y bobl sy’n wynebu’r risg fwyaf o goronafeirws

Bydd Llywodraeth Cymru yn cysylltu’n uniongyrchol â phobl yng Nghymru sydd wedi’u datgan fel rhai sy’n wynebu risg uchel iawn o salwch difrifol oherwydd coronafeirws. 

Welsh Government logo

Y cyngor diweddaraf am fynediad i ysgolion gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams

Datganiad gan Kirsty Williams, Gweinidog dros Addysg