English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 75 o 93

Welsh Government logo

Help i’r rheini sy’n dioddef camdriniaeth ddomestig

Mae gwasanaethau arbenigol yn barod i helpu pawb sydd mewn perygl o ddioddef trais neu gamdriniaeth ddomestig oherwydd y rheolau newydd ar aros gartref i ymladd yn erbyn y coronafeirws.

8-54

Cymeradwyo erthyliadau gartref yng Nghymru yn ystod yr argyfwng Coronafeirws

Mae'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi y bydd menywod yng Nghymru yn gallu cael mynediad i wasanaethau erthylu gartref yn ystod argyfwng y Coronafeirws.

Welsh Government logo

Croesawu cannoedd yn ôl i weithlu iechyd a gofal cymdeithasol Cymru

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cadarnhau y bydd cannoedd o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn dychwelyd yn fuan i’w gyrfaoedd blaenorol i helpu i ddelio â COVID-19.

Welsh Government logo

Awdurdodau Lleol yn derbyn pwerau brys i gefnogi’r GIG gydag ysbytai dros dro

Mae pwerau newydd wedi’u rhoi i awdurdodau lleol i gefnogi’r GIG a chynyddu capasiti ysbytai wrth i Gymru ymateb i’r pandemig coronafeirws.

8-54

Cronfa Cadernid Economaidd newydd gwerth £500m wedi’i lansio ar gyfer Cymru

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi cronfa newydd gwerth £500m heddiw i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i economi Cymru, busnesau ac elusennau sy’n profi gostyngiad enfawr mewn masnachu o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.

W coronavirus transport support

Staff y GIG i gael teithio am ddim fel rhan o gytundeb cronfa galedi gwerth £69m ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus

Heddiw mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi cyhoeddi mesurau brys i gefnogi trafnidiaeth gyhoeddus drwy bandemig y coronafeirws.

KW-6

Y Gweinidog Addysg yn gofyn i ‘arwyr cenedlaethol’ gadw ysgolion ar agor ar gyfer y GIG a gofalwyr yn ystod y gwyliau ysgol

Heddiw (dydd Sadwrn, Mawrth 28) galwodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, ar staff addysgu i wneud yr hyn a allan nhw i gadw ysgolion ar agor ar gyfer staff y GIG a gofalwyr yn ystod y ddwy wythnos a ddylai fod wedi bod yn wyliau Pasg.

Volunteering social distancing-2

Hwb gwerth miliynau o bunnoedd i gefnogi gwirfoddolwyr a phobl mwyaf agored i niwed Cymru

  • £24m ar gyfer sector gwirfoddol Cymru wrth i niferoedd gwirfoddolwyr COVID-19 gynyddu i fwy na 30,000 yng Nghymru              
  • £15m ar gyfer cynllun bwyd dosbarthu uniongyrchol i bobl mwyaf agored i niwed Cymru
  • Pobl mwyaf agored i niwed Cymru i gysylltu â’r awdurdod lleol os oes arnynt angen cymorth
  • Gwirfoddolwyr parod i gofrestru yn Volunteering-wales.net
Welsh Government logo

Cyhoeddi rhestr lawn o lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio sydd wedi cael eu cau oherwydd y Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn achub bywydau ac atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gau llwybrau cyhoeddus a meysydd parcio.

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi rhestr lawn o lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio wedi’u cau oherwydd y Cofonafeirws

Mae rheolau newydd I arbed bywydau ac atal y coronafeirws rhag lledaenu, llwybrau cyhoeddus a meysydd parcio sydd wedi’u cau, wedi’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.   

WG positive 40mm-3

Cyhoeddi rhestr lawn o lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio sydd wedi cael eu cau oherwydd y Coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rheolau newydd er mwyn achub bywydau ac atal y coronafeirws rhag lledaenu, gan gau llwybrau cyhoeddus a meysydd parcio.