English icon English

Newyddion

Canfuwyd 982 eitem, yn dangos tudalen 71 o 82

Money-2

Rhaid i Gyllideb y DU fynd i’r afael o’r diwedd â’r addewidion sydd wedi’u torri

Mae Llywodraeth Cymru yn annog Llywodraeth y DU i gymryd camau pendant i roi terfyn ar galedi a darparu buddsoddiad cynaliadwy, hirdymor ar gyfer ein gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, wrth iddi baratoi ar gyfer Cyllideb hir-ddisgwyliedig y DU. 

Welsh Government logo

Mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod bob dydd yng Nghymru

Mae 100 mlynedd wedi pasio ers Diwrnod Rhyngwladol cyntaf y Menywod. Ers hynny mae wedi tyfu'n ddigwyddiad gwirioneddol fyd-eang - diwrnod sy'n cydnabod yr hyn a gyflawnwyd gan ferched a menywod ledled y byd.

pollingstation-2

Datgelu cynlluniau ar gyfer caniatáu i garcharorion bleidleisio

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgelu cynlluniau i ganiatáu i garcharorion a phobl ifanc sy’n preswylio fel arfer yng Nghymru sydd yn y ddalfa yn y DU, ac sydd wedi cael dedfryd o lai na phedair blynedd, bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru.

Welsh Government logo

Cymorth ychwanegol ar gael i hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau yn ym mhob gweithle yng Nghymru

Ar Ddiwrnod Ryngwladol y Menywod, mae'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi buddsoddiad ychwanegol o £6,000,000 i wella cydraddoldeb rhwng y rhywiau ym mhob gweithle drwy Cymru.

Trawsfynydd-3

Gweinidog Gogledd Cymru yn pwysleisio ymrwymiad i safle Trawsfynydd

            Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi pwysleisio ymrwymiad Llywodraeth Cymru i safle Trawsfynydd yng Ngwynedd, ynghyd â'r posibiliadau at y dyfodol o ran datblygu adweithyddion modiwlaidd bach a thechnolegau cysylltiedig.

Welsh Government logo

Cadarnhau’r ail achos o’r Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru

Mae'r Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton, wedi cadarnhau bod ail claf yng Nghymru wedi cael canlyniad positif i brawf coronafeirws (COVID-19). Mae'r claf yn breswylydd yn ardal awdurdod lleol Caerdydd a newydd ddychwelyd o ogledd yr Eidal, lle cafodd y firws ei gontractio. Mae'r claf yn cael ei drin mewn lleoliad sy'n briodol yn glinigol.

Dog breeding regulations-2

Y Gweinidog yn ymrwymo i wella safonau lles ar safleoedd magu cŵn

Mae ymrwymiad i wella safonau lles gwael i gŵn ar safleoedd magu cŵn yng Nghymru wedi ei gyhoeddi gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, Lesley Griffiths

Llyfrau 3-3

Cymorth ychwanegol ar gyfer y sector cyhoeddi yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid cyfalaf ychwanegol ar gyfer Cyngor Llyfrau Cymru i fuddsoddi mewn systemau technoleg a fydd yn helpu'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru i dyfu.

Classroom - E-sgol

Technoleg yn cynyddu’r dewis pynciau i ddisgyblion yng nghefn gwlad Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu rhaglen arloesol sy’n defnyddio TG i gysylltu ysgolion mewn ardaloedd gwledig, gan gynnig y ddarpariaeth ym Mhowys a Sir Gaerfyrddin.  

Welsh Government logo

Prif Weinidog Cymru yn ‘rhannu stori’ gyda disgyblion ysgol leol ar gyfer Diwrnod y Llyfr

Cynhaliodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford sesiwn stori yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth i ddathlu Diwrnod y Llyfr.

IMG 20200304 133355-2

Lansio Partneriaeth Coffi newydd i helpu ffermwyr a chynhyrchwyr yn y byd datblygol i daclo'r argyfwng hinsawdd

Mae Llywodraeth Cymru yn noddi partneriaeth fydd yn helpu mwy na 3,000 o ffermwyr Masnach Deg yng nghefn gwlad Uganda i gael pris teg am eu coffi - a'u helpu yr un pryd i ymladd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government logo

£2.5 miliwn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau y mae'r llifogydd wedi effeithio arnynt

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu hyd at £2.5 miliwn er mwyn cefnogi busnesau y mae'r llifogydd a achoswyd gan Stormydd Ciara a Dennis wedi effeithio'n ddifrifol arnynt.