English icon English

Newyddion

Canfuwyd 785 eitem, yn dangos tudalen 63 o 66

Economy Minister Ken Skates & Ford Taskforce chair Professor Richard Parry-Jones CBE

Gwaith Tasglu Ford yn symud yn ei flaen ar gyfer gweithlu a chymuned Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gwaith Tasglu Ford ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn symud yn ei flaen yn dda o ran darparu ar gyfer y gweithlu a'r gymuned leol yn dilyn penderfyniad Ford i gau ei ffatri ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn nes ymlaen eleni.

Cardiff Airport-2

Y Gweinidog Cyllid yn galw ar Lywodraeth y DU ‘i beidio â llusgo’i thraed’ ar bwerau Toll Teithwyr Awyr i Gymru

Mae’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi galw ar Lywodraeth y DU i ddatganoli Toll Teithwyr Awyr (APD) i Gymru yn dilyn cyhoeddi adolygiad yn y DU o’r Doll Teithwyr Awyr a chysylltedd awyr rhanbarthol.

Cake congratulating Food and Drink Sector on record turnover figures

Mwy o archwaeth nag erioed am fwyd a diod o Gymru

Mae Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, wedi llongyfarch Sector Bwyd a Diod llewyrchus Cymru am lwyddo i sicrhau'r trosiant mwyaf erioed. 

EU disability-2

Cyllid newydd i gefnogi pobl anabl ar ôl Brexit

Mae elusen yng Nghymru wedi cael cyllid newydd i gefnogi pobl anabl a'u paratoi ar gyfer yr effaith y gallai ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o'r Undeb Ewropeaidd (UE) ei chael ar eu bywydau o ddydd i ddydd.

Welsh Government logo

Arolygon o Ystad ym Morgannwg ymhlith y casgliadau sy'n cael eu gwarchod yng Nghymru

Ymhlith y trysorau ym maes archifau sy'n cael eu diogelu gan Lywodraeth Cymru a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cadwraeth Llawysgrifau (NMCT) eleni y mae cofnodion o Gasgliad Foyle Opera Rara, sydd yng ngofal Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac arolygon a gynhaliwyd yn y 18fed ganrif o Ystad Plymouth, sy'n cael eu cadw yn Archifau Morgannwg, ac sy'n rhoi cipolwg inni ar berchenogaeth ar dir yn Ne Cymru, ac ar sut yr oedd yn cael ei ddefnyddio, cyn y cyfnod diwydiannol.

Ty Gwyn School JM

Cronfa gwerth £89m yn cefnogi ffyrdd newydd o ddarparu gofal yng Nghymru

Mae cronfa gwerth £89m gan Lywodraeth Cymru yn darparu gofal yn nes at y cartref i bobl o bob oed, gan helpu i leihau'r pwysau ar ysbytai a gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. Dyma oedd neges Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ystod ymweliad ag ysgol yng Nghaerdydd heddiw (dydd Iau, 16 Ionawr).

Welsh Government logo

Cynnydd yn y niferoedd sy’n mynd i brifysgol ar ôl i Gymru ddiwygio cyllid myfyrwyr

  • Cynnydd o 2.6% yn nifer y bobl o Gymru sy’n cofrestru ym mhrifysgolion y DU, y cynnydd cyntaf mewn saith mlynedd
  • Cynnydd o 9.2% mewn ôl-raddedigion o Gymru
  • Nifer y cofrestriadau ym mhrifysgolion Cymru wedi cynyddu i 121,880
KK image-4

KK Foods yng Nglannau Dyfrdwy yn ehangu

Mae cwmni mawr sy’n cynhyrchu prydau rhewedig yng Nglannau Dyfrdwy yn bwriadu ehangu ac arallgyfeirio gyda chymorth Llywodraeth Cymru, gan greu 40 o swyddi newydd ychwanegol.

welsh flag-2

Strategaeth Ryngwladol newydd i Gymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Cysylltiadau Rhyngwladol Eluned Morgan yn lansio Strategaeth Ryngwladol gyntaf Cymru a fydd yn hyrwyddo'r wlad fel cenedl eangfrydig sy'n barod i weithio a masnachu gyda gweddill y byd.

photo-1539541417736-3d44c90da315-2

Annog y sector cyhoeddus yng Nghymru i gynnig cyfnod absenoldeb â chyflog i ddioddefwyr cam-drin domestig

Mae holl gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru yn cael eu hannog gan Lywodraeth Cymru i gynnig cyfnod absenoldeb â chyflog i'r rheini sy'n dioddef cam-drin domestig.

LG London-2

Rhaid ystyried buddiannau Cymru yn llawn ar ôl Brexit – Lesley Griffiths

Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig wedi annog Llywodraeth y DU i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu hystyried yn llawn yn y trafodaethau ar ôl Brexit, mewn cyfarfod adeiladol – y cyfarfod cyntaf o'i fath ers Etholiad Cyffredinol y DU.

Rhondda Housing-2

Hwb o £175m i'r gyllideb ar gyfer tai yng Nghymru

Heddiw, cyhoeddodd Julie James, y Gweinidog Tai, y bydd cyfanswm o £400m yn cael ei fuddsoddi mewn tai newydd yng Nghymru yn 2020-21, a hynny yn sgil hwb gwerth £175m i'r gyllideb gan Lywodraeth Cymru.