English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1107 eitem, yn dangos tudalen 63 o 93

Paramedic with defibrillator

Gofal critigol ar gyfer y coronafeirws mewn niferoedd

Mae gofal critigol wedi chwarae rhan hanfodol – gan achub bywydau yn aml – wrth drin pobl sydd wedi bod yn ddifrifol wael ar ôl dal y coronafeirws yng Nghymru.

Mae staff y GIG sy’n gweithio mewn unedau gofal critigol mewn ysbytai ledled Cymru yn arbenigwyr yn eu maes, gan ddarparu gofal arbenigol rownd y cloc i bobl sâl iawn a phobl sydd wedi cael anafiadau.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cronfa newydd gwerth £20m i drawsnewid gwasanaethau digartrefedd a sicrhau nad oes angen i unrhyw un gysgu allan

Mae’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James wedi cyhoeddi cyllid newydd o hyd at £20m er mwyn helpu i sicrhau nad oes rhaid i unrhyw un sydd mewn llety brys yn ystod yr argyfwng coronafeirws ddychwelyd i’r stryd neu lety anaddas.

Welsh Government logo

Ymateb gwerth £2.4 biliwn gan Lywodraeth Cymru i COVID-19, gan gynnwys £640 miliwn i fusnesau

Bydd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans yn amlinellu’r camau eithriadol y mae Llywodraeth Cymru wedi eu rhoi ar waith i ymrwymo mwy na £2.4 biliwn i argyfwng y coronafeirws pan fydd y gyllideb atodol yn cael ei chyhoeddi yn nes ymlaen heddiw.

8-67

Cronfa newydd o £150,000 i helpu busnesau digidol i ddatblygu technolegau i fynd i’r afael â coronafeirws

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cronfa o £150,000 i helpu cwmnïau iechyd i ddatblygu ffyrdd newydd o ddefnyddio technoleg ddigidol yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws.

Welsh Government logo

'Peidiwch ag aros os oes gennych broblem mewn perthynas â thai – mynnwch help nawr ' medd Julie James

Wrth i ymgyrch ddigidol newydd Llywodraeth Cymru ar gyngor ynghylch tai yn ystod Covid-19 ddechrau, mae'r Gweinidog Tai, Julie James, wedi galw ar bobl Cymru i ofyn am gymorth nawr os ydynt yn cael problemau'n ymwneud â thai.

Welsh Government logo

Cefnogi’r Diwydiant Twristiaeth wrth ofyn i ymwelwyr ‘Aros Gartref’

Gyda Gŵyl Banc arall yn prysur nesáu, mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth, a Gogledd Cymru, Ken Skates, wedi bod yn annog pobl i aros gartref ac aros yn lleol.

Welsh Government logo

Prawf gwaed newydd ar gyfer y coronafeirws

Mae prawf gwrthgyrff newydd sydd wedi’i greu yng Nghymru yn cael ei gyflwyno ledled y DU i ddweud a yw pobl wedi cael y coronafeirws.

Gangs of London-2

Gangs of London – yng Nghymru

Cafodd y bumed bennod o Gangs of London – Sky Atlantic ei ffilmio yng Nghymru a’i gefnogi gan Cymru Greadigol, gyda chymorth Sgrîn Cymru ar gyfer lleoliadau, a bydd ar ein sgriniau nos Iau. 

Welsh Government logo

Cyhoeddi buddsoddiad sylweddol i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd gan Lywodraeth Cymru

Mae £30 miliwn i gael ei fuddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus ac annog twf economaidd, yn ôl cyhoeddiad gan Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru.

Welsh Government logo

Ap newydd i roi cyngor arbenigol mewn eiliadau i feddygon teulu

Mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cymeradwyo £650,000 o gyllid ar gyfer system newydd sy’n galluogi i feddygon teulu, parafeddygon a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill i gael cyngor arbenigol pan fyddant yn adolygu a thrin cleifion.

stadium chairs

Sut y creodd Cymru 19 o ysbytai maes newydd mewn llai nag 8 wythnos...

Mae Llywodraeth Cymru yn helpu’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) i greu ysbytai maes newydd a chynyddu nifer y gwelyau sydd ar gael yn gyflym ledled Cymru.

welsh flag-3

Cynyddu’r dirwyon am aildroseddu yn erbyn rheolau’r cyfyngiadau yng Nghymru

Bydd y ddirwy uchaf am aildroseddu yn erbyn cyfyngiadau’r coronafeirws yng Nghymru yn cynyddu o £120 i £1,920, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford heddiw.