English icon English

Newyddion

Canfuwyd 985 eitem, yn dangos tudalen 1 o 83

Welsh Government logo

Cefnogi 750 o entrepreneuriaid i ddechrau busnes yn ystod argyfwng y coronafeirws

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi datgelu bod gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru wedi cefnogi 750 o entrepreneuriaid i ddechrau busnes neu i ddod yn hunangyflogedig yn ystod argyfwng y coronafeirws.

Welsh Government logo

Targedau cynharach ar gyfer brechu yn erbyn COVID a blaenoriaethau newydd yn cael eu cadarnhau i Gymru

Mae strategaeth frechu i Gymru ddiwygiedig wedi cael ei chyhoeddi, sy’n cadarnhau bod dyddiadau targed allweddol cynharach wedi’u pennu a bod cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu mewn perthynas â blaenoriaethu ar gyfer y cam nesaf yn y broses frechu yn cael ei fabwysiadu.

Hannah Blythyn-2

Lansio ymgynghoriad ar Fil newydd i wella arferion gwaith a chreu Cymru deg

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi lansio ymgynghoriad 8 wythnos o hyd sy’n gofyn i bobl am eu barn am fil newydd i wella arferion gwaith teg a gwasanaethau cyhoeddus, lleihau anghydraddoldebau ac i greu’r amodau economaidd cywir ar gyfer economi a gweithlu mwy llewyrchus.

St David Award-5

‘Ysbrydoliaeth wirioneddol i ni i gyd’ – Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi’r bobl ysbrydoledig sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Dewi Sant.

Welsh Government logo

Cynllun newydd i ddiogelu gweithgynhyrchu yng Nghymru at y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio cynllun gweithredu newydd i helpu i ddiogelu dyfodol tymor hir y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Vaughan Gething

Codi’r gwaharddiad ar ddefnyddio rhoddion plasma o’r DU i wneud meddyginiaeth

Yn unol â chytundeb rhwng y pedair gwlad, mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething heddiw (dydd Iau 25 Chwefror) wedi cyhoeddi y bydd y gwaharddiad ar ddefnyddio plasma o’r DU i wneud meddyginiaeth yn cael ei godi.

IMG 2989-2

Y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, yn dyblu’r cyllid i gefnogi dysgwyr sydd dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru â phecyn £10m

Heddiw, cadarnhaodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y caiff mwy na £10m ei ddarparu i ymestyn un o raglenni Llywodraeth Cymru sy’n cefnogi dysgwyr sydd dan yr anfantais fwyaf yng Nghymru.

Welsh Government logo

Hwb i’r rhaglenni brechu a phrofi er mwyn helpu i ailagor Cymru yn ddiogel

Heddiw, mae’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi y bydd y rhaglen brofi yn cael ei ehangu, a brechiadau’n cael eu rhoi’n gyflymach er mwyn helpu Cymru i ailagor yn ddiogel.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru’n penodi asesydd diogelu’r amgylchedd

Mae cyfreithiwr amgylcheddol a gwledig profiadol iawn wedi cael ei phenodi’n asesydd interim diogelu’r amgylchedd Cymru.

Welsh Government logo

Diwygio cyllid llywodraeth leol – Cymru yn cymryd camau breision

Mae angen cefnogi a grymuso llywodraeth leol ledled Cymru fel y gall ein cynghorau lleol a’n heddluoedd barhau i ddarparu gwasanaethau lleol a chenedlaethol i’w cymunedau. Dyna neges y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans, wrth i grynodeb o ganfyddiadau ynglŷn â diwygio cyllid llywodraeth leol yng Nghymru gael ei gyhoeddi heddiw.

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £6m mewn cwmni cynhyrchu papur blaenllaw ym Maesteg

Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi £6m i WEPA UK i gefnogi’i gynlluniau ehangu.  Bydd hyn yn arwain at greu 54 o swyddi a diogelu cannoedd ar ei safle ym Maesteg.