English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2237 eitem, yn dangos tudalen 1 o 187

Welsh Government

Ymchwil newydd yn dangos bod mwyafrif yn meddwl y dylai twristiaid gyfrannu at gostau cynnal cyrchfannau

Mae ymchwil defnyddwyr newydd wedi canfod mwyafrif o bobl o blaid yr egwyddor y dylai twristiaid gyfrannu tuag at gostau cynnal y cyrchfannau y maent yn aros ynddynt, a chostau buddsoddi yn y cyrchfannau hynny.

Eluned Morgan (P)#6

Peidiwch â gadael i’ch haf gael ei ddifetha gan frech M – gwiriwch a allwch chi gael y brechlyn

Mae pobl yn cael eu hannog i weld a allant gael brechlyn brech M cyn tymor prysur yr haf a’r amrywiol wyliau sydd o’n blaenau.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn ymweld â Gwlad y Basg

Bydd y Prif Weinidog Mark Drakeford yn ymweld â Gwlad y Basg yr wythnos hon i gwrdd â Llywydd Llywodraeth Gwlad y Basg, Gweinidogion y Llywodraeth a Llywydd Senedd Gwlad y Basg.

Vaughan Gething at KLA, California, USA March 2023-2

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun i ehangu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd Casnewydd

  • Gweinidog yr Economi yn cadarnhau bod cymorth Llywodraeth Cymru ar gyfer ehangu clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd Casnewydd yn gwneud cynnydd.
  • Cyfarfu'r Gweinidog ag arweinwyr o'r cwmni cyfarpar lled-ddargludyddion blaenllaw KLA yn ystod ymweliad masnach â Chaliffornia i ailadrodd cymorth Llywodraeth Cymru.
  • Llywodraeth Cymru'n galw ar Lywodraeth y DU i ‘fynd amdani’ gyda strategaeth lled-ddargludyddion sydd wedi'i hariannu'n llawn sy'n cyfateb i uchelgais cystadleuwyr byd-eang.
Welsh Government

Y Senedd yn pleidleisio i wrthod cydsyniad i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir

Mewn pleidlais heddiw [dydd Mawrth 28 Mawrth], mae’r Senedd wedi gwrthod yn ffurfiol i gydsynio i Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir, sy’n fil gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun i adeiladu ar gynnydd cyson i ddileu TB

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig wedi cyhoeddi Cynllun Cyflawni pum mlynedd wedi’i adnewyddu i adeiladu ar y cynnydd cyson a gyflawnwyd hyd yma i ddileu TB gwartheg yng Nghymru.

large thumb preview Llwybrau2-2

Ymwelwyr wrth eu boddau â Chymru –  yn ôl ymchwil newydd

Mae pobl sy'n cymryd gwyliau yng Nghymru yn dweud eu bod yn fodlon iawn â'u profiadau yn y wlad, yn ôl ymchwil newydd sydd wedi ei gyhoeddi gan Croeso Cymru heddiw.

community focussed schools pn-2

Mwy na £46m i gefnogi cynlluniau cymunedol a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn ysgolion ledled Cymru

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi cyhoeddi £40m o gyllid cyfalaf newydd i osod ysgolion wrth galon eu cymunedau lleol. 

Freeports Port Talbot March 2023-2

Gweinidog yr Economi yn llongyfarch consortiwm y Porthladd Rhydd Celtaidd ar ei gais llwyddiannus

Roedd Vaughan Gething, Gweinidog yr Economi ym Mhort Talbot heddiw er mwyn llongyfarch y consortiwm Porthladd Rhydd Celtaidd ar ei gais i fod yn borthladd rhydd cyntaf Cymru sydd â’r nod i sicrhau degau o filoedd o swyddi newydd, uchel eu safon yn ne-orllewin Cymru.

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus erbyn 2050

Mae Llywodraeth Cymru, fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru wedi cyhoeddi Papur Gwyn sy'n amlinellu cynigion ar gyfer Bil Addysg Gymraeg newydd. Bydd y Bil yn cymryd camau i alluogi holl ddisgyblion Cymru i ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol.

GDC4-2

Maen nhw’n gêm!: Cwmnïau o Gymru yn arwain y ffordd mewn Cynhadledd ar gyfer Datblygwyr Gemau

Mae rhai o gwmnïau meddalwedd a datblygu gemau mwyaf blaenllaw Cymru wedi bod yn San Francisco yr wythnos yma yng nghynhadledd flynyddol fwya’r diwydiant gemau, diolch i gymorth Cymru Greadigol a Llywodraeth Cymru.

Y Game Developers Conference (GDC) yw cynhadledd flynyddol fwya’r diwydiant gemau fideo proffesiynol yn y byd a’r pinacl ar gyfer arddangos y gorau yn y diwydiant. Yn 2019, denodd rhagor na 29,000 o aelodau’r diwydiant gemau ac mae’n ddyddiad pwysig ar ddyddiadur unrhyw aelod o’r proffesiwn sydd am ennyn sylw, cefnogaeth a hygrydedd i’w waith.

Yng Nghymru, mae technoleg gemau’n faes sy’n tyfu ac yn sail ar gyfer datblygu cynnyrch newydd. Diolch i rwydweithiau cryf y diwydiant ac ysbryd gydweithredol, gall busnesau gemau Cymru fanteisio ar gronfa o dalent gafodd ei hyfforddi yn ein prifysgolion, o ddylunwyr ac artistiaid 3D i raglenwyr a pheirianwyr sain.

Mae datblygwyr gemau o bob cwr o’r wlad yn cynhyrchu campweithiau rhyngweithiol, gyda’r de-ddwyrain a’r Gogledd-ddwyrain yn arbennig o ffrwythlon. O’r ardaloedd hynny, dechreuodd brandiau fel Wales Interactive a Tiny Rebel Games ar eu taith i sgriniau ledled y byd. Yng Ngorllewin Cymru, mae Goldborough Studios yn cynhyrchu gemau dan cymeriad o safon uchel. Ar hyn o bryd mae'r stiwdio'n gweithio ar Yami ei gêm PC/Console gyntaf.

Amcangyfrifir bod diwydiant gemau’r DU yn werth £7bn yn 2020 – cynnydd o 29.9% ers 2019. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i helpu cwmnïau o Gymru i dyfu ac i werthu drwy’r byd, yn ogystal ag i gefnogi cyfleoedd mewnfuddsoddi.

Mae stondin wedi bod gan Gymru yn y Gynhadledd ers 2017 gan roi cyfle gwych i hyrwyddo cwmnïau gemau Cymru i gynulleidfa fyd-eang. Yn y GDC yn 2019, cofnodwyd cytundebau gwerth £2.6m gan gwmnïau o Gymru.

Roedd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, hefyd yn GDC wythnos yma, gyda charfan gref o 18 o gwmnïau gemau mwyaf blaenllaw Cymru, fel rhan o Daith Fasnach o dan arweiniad y Llywodraeth i orllewin yr Unol Daleithiau.

Cyn troi am San Francisco, ymwelodd y Gweinidog ag un o gwmnïau’r daith, sef Wales Interactive, yn eu cartref yn Tec Marina, Penarth.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

“Yng Nghymru, rydyn ni o ddifrif am ein gemau a thechnoleg gemau. Rydyn ni’n cefnogi cymuned lewyrchus o fusnesau arloesol sy’n gwneud y gorau o’r talent lleol i sicrhau llwyddiant rhyngwladol.

“Mae’n rhan bwysig o’n diwydiannau creadigol ac yn cynnig swyddi bras a chynaliadwy. Dyna pam ein bod yn rhoi’r gefnogaeth i ddatblygwyr gemau sydd ei hangen arnynt i droi ffrwyth eu hawen yn realiti ac i gynyddu eu potensial mewn sector sy’n newid yn gyflym. Mae hynny’n cynnwys sicrhau bod y sector yn cael y bobl dalentog a galluog sydd ei angen arno i dyfu a ffynnu.

“Gyda phobl o bob rhan o’r byd yn bresennol, roedd y digwyddiad yn gyfle heb ei ail i fusnesau o Gymru hyrwyddo’u hunain a chyda Cymru Greadigol, i ddangos i fuddsoddwyr yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig.”

Wales Interactive yw’r cyhoeddwr ffilmiau rhyngweithiol mwyaf ond un yn y byd. Dywedodd Richard Pring, Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Wales Interactive:

“Byth ers i ni fynd ar y trip cyntaf saith mlynedd yn ôl, mae taith fasnach Llywodraeth Cymru i’r GDC wedi bod yn ddyddiad pwysig ar ein calendr. Yn yr amser hwnnw, mae’r Gynhadledd wedi creu cannoedd o gyfleoedd busnes a rhwydweithio i ni a chyfleoedd hefyd i ddangos gemau a thalentau gorau Cymru ar lwyfan y byd flwyddyn ar ôl blwyddyn!”

Wales and Ukraine flags-6

Hyrwyddo cefnogaeth i Wcrainiaid yng Nghymru flwyddyn ar ôl cyflwyno’r llwybr uwch-noddwr

Flwyddyn ers cyflwyno llwybr uwch-noddwr Cartrefi i Wcráin Llywodraeth Cymru, mae Jane Hutt a Mick Antoniw wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl sy'n ffoi rhag y rhyfel anghyfreithlon.