English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1741 eitem, yn dangos tudalen 1 o 146

16.05.22 Ministers Music launch Swansea School 25. Photo - Mike Hall-2

Treblu cyllid addysg gerddoriaeth i £13.5m

Bydd pob plentyn yn cael y cyfle i fanteisio ar addysg gerddoriaeth fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaeth cerddoriaeth cenedlaethol, a fydd yn helpu i sicrhau nad yw un plentyn ar ei golled oherwydd diffyg arian.

working-10

Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i gymryd lle rhaglenni a ariennir gan yr UE i gefnogi pobl sydd â rhwystrau cymhleth i ddod o hyd i waith

  • Llywodraeth Cymru yn camu i'r adwy yn dilyn methiant Llywodraeth y DU i gadw eu haddewid i ddisodli cyllid yr UE yn llawn drwy'r Gronfa Ffyniant a Rennir.
  • Rhaglen Cymru gyfan wedi ei hehangu, a ariennir gan Lywodraeth Cymru i'w lansio ym mis Ebrill 2023.
  • Estynnwyd dau gynllun presennol a ariennir gan yr UE am flwyddyn ychwanegol er mwyn sicrhau pontio llyfn.
Grove WTW-2

Twristiaeth a lletygarwch: sector gwych i weithio ynddo, sy'n helpu i greu profiadau pwysig – Vaughan Gething Gweinidog yr Economi

"Mae twristiaeth a lletygarwch yn sector gwych i weithio ynddo" – dyna neges Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, i nodi dechrau Wythnos Twristiaeth Cymru 2022 (15 – 22 Mai).

nurse and vaccine

Y Gweinidog Iechyd yn annog pobl i gael pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn cyn y dyddiad cau

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi annog y holl sy’n gymwys am bigiad atgyfnerthu Covid-19 y gwanwyn i fanteisio ar y cynnig cyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin.

Welsh Government logo

Buddsoddiad mawr a fydd yn annog beicio ac yn helpu Cymru i fod yn sero-net

Annog pobl i gefnu ar eu ceir a dechrau beicio yw nod buddsoddiad gwerth £50 miliwn a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters (dydd Gwener 13 Mai).

Building safety pic-2

Galw am ddull gweithredu ledled y DU o ran diogelwch adeiladau

Mae Julie James, y Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd, wedi galw o'r newydd am ddull ledled y DU o ddiogelu adeiladau wrth iddi nodi'r cynnydd y mae Cymru wedi'i wneud o ran cywiro diffygion mewn adeiladau yng Nghymru.

Cargo ship-2

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cytuno ynghylch sefydlu Porthladdoedd Rhydd yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi dod i gytundeb mewn perthynas â sefydlu Porthladdoedd Rhydd yng Nghymru, mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi cadarnhau.

IND pic1-2

Y Prif Swyddog Nyrsio yn croesawu nyrsys rhyngwladol newydd i Gymru

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (12 Mai) mae Prif Swyddog Nyrsio Cymru, Sue Tranka, wedi cwrdd â rhai o'r nyrsys newydd o bob cwr o'r byd sydd wedi dod i weithio yn GIG Cymru.

Welsh Government logo

Taliad costau byw gwerth £150 yn cael ei roi i 330,000 o aelwydydd

Mae mwy na £50m wedi’i roi i aelwydydd yng Nghymru er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. Mae taliad costau byw gwerth £150 eisoes wedi’i roi i 332,710 o aelwydydd.

Welsh Government logo

Bwriad i sefydlu awdurdod goruchwylio i gadw llygad ar ddiogelwch tomenni glo er mwyn 'sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn eu cartrefi'

Heddiw (dydd Iau, 12 Mai), mae Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd, wedi amlinellu cynlluniau i gyflwyno cyfraith newydd i reoli gwaddol canrifoedd o fwyngloddio yng Nghymru. Bydd y cynlluniau hynny’n rhoi blaenoriaeth i ddiogelwch cymunedau.

Gardening 6-2

Garddio yn helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol

Mae prosiect garddio yng Nghasnewydd yn helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol drwy ddod â chymunedau at ei gilydd.