English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2537 eitem, yn dangos tudalen 1 o 212

image00002 to use-2

Cynlluniau newydd i gymell gwelliant mewn mathemateg a llythrennedd

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, heddiw wedi cyhoeddi manylion cynlluniau i wella llythrennedd a rhifedd, fel rhan o ymdrechion ehangach i ddelio ag effeithiau pandemig Covid mewn ysgolion. 

WG positive 40mm-3

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

Heddiw (dydd Mawrth, 28 Tachwedd) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.

Building safety pic-2

Pob adeilad preswyl tal yng Nghymru ar ei ffordd i gael ei gyweirio

Cymru yw'r wlad gyntaf yn y DU i gadarnhau llwybr i adfer a chyweirio'r holl adeiladau preswyl tal sydd â phroblemau diogelwch tân.

EliteClothing-3

Gweinidog yr Economi yn nodi'r prif flaenoriaethau ar gyfer economi gryfach yng Nghymru ‘lle mae rhan gan bob un ohonom i chwarae’

Uchelgais ar gyfer cryfderau Cymru, twf gwyrdd ynghyd â sgiliau a swyddi lleol yw prif flaenoriaethau Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, a fydd heddiw (dydd Mawrth 28 Tachwedd) yn nodi ei gynlluniau i gyflawni Cenhadaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer economi gryfach.

Welsh Government

Cynllun gweithredu i helpu ffermwyr i fanteisio ar dechnoleg ddigidol

Mae cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at sicrhau bod y sector amaeth yng Nghymru yn elwa i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol.

Food Hygiene Rating Scheme-2

Y nifer uchaf erioed o fusnesau bwyd yn ennill y sgôr hylendid uchaf ledled Cymru 10 mlynedd ers iddi ddod yn ofyniad cyfreithiol i arddangos sgoriau

Mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, a Chadeirydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd, yr Athro Susan Jebb, yn croesawu’r gwelliant sylweddol mewn sgoriau hylendid i fusnesau bwyd Cymru, a hynny 10 mlynedd ers iddi ddod yn ofyniad cyfreithiol i arddangos sgoriau.

Welsh Government

Y Ffair Aeaf yn gyfle i drafod cyfleoedd a dyfodol ffermio yng Nghymru

Mae'r Ffair Aeaf yn gyfle pwysig i gefn gwlad Cymru gael dangos y gorau sydd ganddi ac i drafod y cyfleoedd a'r heriau sy'n wynebu'r sector amaeth yn enwedig wrth ymateb i'r argyfyngau hinsawdd a natur, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Ysgol Feddygol Gogledd Cymru yn paratoi i groesawu'r myfyrwyr cyntaf yn 2024

Heddiw, wrth ymweld ag Ysgol Feddygol annibynnol newydd Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths fod y paratoadau ar gyfer croesawu'r garfan gyntaf o fyfyrwyr a fydd yn astudio yno yn mynd rhagddynt yn dda.

Welsh Government

Lleisiau Cymreig ifanc ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n dibynnu ar dechnoleg i gyfathrebu

O hyn ymlaen, bydd plant a phobl ifanc sy’n dibynnu ar dechnoleg i gyfathrebu yn gallu  defnyddio lleisiau pobl ifanc ag acenion Cymreig a fersiynau Cymraeg o’r dechnoleg, cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Medi a Hydref 2023

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gyhoeddwyd heddiw (Tachwedd 23ain).

Welsh Government

Ymrwymiad y Dirprwy Weinidog i sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cael cydnabyddiaeth a chymorth teilwng

 Heddiw (23 Tachwedd), mae’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, wedi nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr drwy ganmol y rôl hynod bwysig y mae gofalwyr di-dâl yn ei chwarae mewn cymunedau ar draws Cymru, gan dynnu sylw at y cymorth sydd ar gael iddynt. 

 

Abergele-2

Canolfan orthopedig newydd yn ysbyty Llandudno

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar gyllid gwerth hyd at £29.4 miliwn ar gyfer canolfan orthopedig newydd yn Ysbyty Llandudno er mwyn helpu i leihau amseroedd aros ym maes orthopedeg.